Zmiana rozmiaru tekstu:

NR 1/2016

1. Przemysław Kusik, Prawne uwarunkowania budowy ekranów akustycznych w odniesieniu do inwestycji drogowych

 W artykule przeprowadzono analizę regulacji prawnych dotyczących zastosowania ekranów akustycznych w odniesieniu do inwestycji drogowych. Omówiono ogólne przepisy ukierunkowane na ochronę środowiska przed hałasem oraz uregulowania szczególne dotyczące dróg, a także prawny status ekranu akustycznego. Rolę ekranów akustycznych ujęto w kontekście oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Uwzględnienia wymagał również wpływ ekranów akustycznych na interesy osób trzecich oraz krajobraz.

 

2. Aleksander Lipiński, Komentarz do art. 1-2 Prawa geologicznego i górniczego

 Przepisy te wyznaczają podstawowy zakres ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze. Obejmuje on wykonywanie prac geologicznych, wydobywanie kopalin ze złóż, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, a także – w ramach projektu demonstracyjnego - podziemne składowanie odpadów oraz dwutlenku węgla. Przepisy tej ustawy stosuje się również odpowiednio do niektórych innych sposobów korzystania z wnętrza skorupy ziemskiej. 

 

3. Aleksander Lipiński, Na marginesie opracowania „Gaz łupkowy w Polsce. Aspekty prawno-środowiskowe”. Raport ClientEarth grudzień 2014. Red. M. Stoczkiewicz. Warszawa 2014, ss. 99.

Autorzy raportu analizują ryzyka i zagrożenia dla stanu środowiska, do jakich może dojść w związku z poszukiwanie, rozpoznawaniem oraz wydobywaniem gazu łupkowego w Polsce. Przedmiotem badania są zarówno wymagania prawa europejskiego, jak i polskiego. Zdaniem autorów rozwiązania te nie zapewniają wystarczającej ochrony środowiska. Oceny te w znacznej mierze są oparte na błędnych przesłankach, a nadto pozbawione są dostatecznego uzasadnienia.  

 

4. Aleksander Lipiński, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia z dnia 20 maja 2015 r., II OSK 394/15

Komentowany wyrok dotyczy ustawowego nakazu uwzględniania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy informacji o złożu kopaliny. Skoro rada gminy sporządzając takie studium zlekceważyła ten obowiązek, wojewoda (jako organ nadzoru) miał obowiązek dokonania, w drodze zarządzenia zastępczego, stosownej zmiany tego dokumentu. Prawo ochrony środowiska (art. 72) przewiduje, że zarówno wspomniane studia, jak i sporządzane na ich podstawie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego musza uwzględniać aktualne i przyszłe potrzeby związane z wydobywaniem kopalin ze złóż.

 

5. Jarosław Ptak, Definicja lasu w ustawie o lasach

Las jest pojęciem trudnym do zdefiniowania na gruncie języka prawnego. W państwach członkowskich Unii Europejskiej uwzględnia się zarówno obszar w granicach od 0,05 ha do 2 ha jak również powierzchnię koron drzew od 10% do 30%. Definicja lasu w Polsce w znaczny sposób różni się od definicji lasu zawartej w unijnym prawodawstwie. Ustawa o lasach wprowadza cztery kryteria uznawania danego gruntu za las: kryterium przyrodnicze, przestrzenne, przeznaczenia do produkcji leśnej oraz związku z gospodarką leśną. Dla prawidłowej interpretacji definicji lasu ma znaczenie interpretacja kryteriów: wykorzystywania gruntu dla potrzeb gospodarki leśnej oraz jego przeznaczenia do produkcji leśnej. Istnieje konieczność nowelizacji ustawy o lasach w zakresie doprecyzowania definicji lasu. Ustawodawca winien także rozstrzygnąć problem dotyczący kwestii rodzaju upraw leśnych, rodzaju drzewostanu, które mogą zostać uznane za las. W nowej definicji lasu należy uwzględnić kwestię plantacji drzew szybko rosnących, choinek rozumianych jako oddzielny rodzaj lasów produkcyjnych oraz zagadnienie uznania gruntów za powierzchnię leśną w sytuacji, gdy grunt ten nie może służyć gospodarce leśnej.

 

6. Sebastian Wójcik-Jackowski, Prawa przysługujące do przestrzeni w obrębie wykonywanych robót geologicznych w ramach geotermii

 Przedmiotem tekstu jest zagadnienie geotermii, rozpatrywane w kontekście praw przysługujących do nieruchomości gruntowej i wnętrza Ziemi podczas prowadzenia robót geologicznych w świetle obowiązujących przepisów w tej materii, które zostały poddane analizie przy uwzględnieniu specyfiki wskazanego rodzaju odnawialnych źródeł energii.

NR 2/2016

 

1. Klaudia Cholewa, Prawne zasady postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji

Przedmiotem artykułu jest omówienie prawnych zasad postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji. Na wstępie przedstawiono regulacje prawne dotyczące pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz przedstawiono ogólne zasady gospodarowania wrakami. W dalszej części scharakteryzowano obowiązki podmiotów uczestniczących w systemie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji: producentów, wprowadzających pojazdy oraz podmiotów zajmujących się zbieraniem, demontażem, strzępieniem.

 

2. Aleksander Lipiński, Komentarz do art. 3-5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze

Art. 3 wskazuje na sytuacje, w których Prawo geologiczne i górnicze nie znajduje zastosowania; art. 4 dotyczy wydobywania (z wyłączeniem omawianej ustawy) niektórych kopalin dla zaspokojenia własnych potrzeb osoby fizycznej. Z kolei art. 5 zawiera definicje wód leczniczych, wód termalnych i solanek oraz przesądza, że są one kopalinami.

 

3. Mikołaj Machowski, Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięć z zakresu geologii i górnictwa

 W artykule omówiono regulacje prawne dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych inwestycji. Szczególny nacisk położony został na uwzględnienie inwestycji z zakresu działalności geologicznej i górniczej. Omówione zostały decyzje inwestycyjne istotne dla geologii i górnictwa. W artykule poczyniono także komentarz w stosunku do inwestycji, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji środowiskowej jak i procedury jej uzyskania. Wyjaśnieniu poddano podstawowe pojęcia takie jak geologia i górnictwo, decyzja środowiskowa, koncesja, wybrane decyzje inwestycyjne, roboty geologiczne, obszar górniczy, plan ruchu zakładu górniczego. Artykuł omawia także organy administracji publicznej właściwe do wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uwzględniono także przykłady praktycznych problemów, które zostały zaczerpnięte z orzecznictwa. Wskazano zmiany jakie zaszły w regulacjach prawnych dotyczących decyzji środowiskowej z uwzględnieniem działalności geologicznej i górniczej.

 

4. Wojciech Radecki, Gabriel Radecki, Czeskie prawo gruntowe z polskiej perspektywy

Przedmiotem tego artykułu jest skrótowe przedstawienie poglądów autorów czeskich wyrażonych w monografii zatytułowanej „Wprowadzenie do prawa gruntowego”. Przez prawo gruntowe autorzy monografii rozumieją interdyscyplinarną dziedzinę prawa, która zajmuje się źródłami, metodami, zasadami i narzędziami prawa publicznego i prywatnego odnoszącymi się do stosunków prawnych, których przedmiotem są grunty. Prawo gruntowe wykazuje ścisłe i bezpośrednie związki z prawem środowiska. Po każdym z 17 rozdziałów monografii przedstawiane są podobieństwa i różnice z prawem polskim.

 

5.Janusz Stochlak, Kolej linowa na Kasprowy Wierch jako źródło podziałów i perspektywa przyszłego rozwoju turystyki

 Narastające zainteresowanie piśmiennictwem zapomnianego polskiego emigranta Andrzeja Bobkowskiego (1913-1961) spowodowało, że warto przedstawić jego publikację poświęconą niezwykle szybkiej budowie kolei linowej z Zakopanego-Kuźnic na Kasprowy Wierch. Artykuł zatytułowany Napowietrzny „tunel”, ale nie Kellermana! między Europą a Ameryką pod Oceanem Atlantyckim został napisany w 1958 r. dla emigracyjnego radia „Wolna Europa„ w Monachium z okazji 25. rocznicy otwarcia tej kolei wybudowanej w latach 1935-36, a opublikowany w Polsce dopiero w 1987 r. Budowa tej kolei linowej jest wspomniana kilka razy w listach Andrzeja Bobkowskiego do jego stryja Aleksandra Bobkowskiego (1886–1966), który był wice-ministrem komunikacji i inicjatorem budowy i nadzorował ją osobiście. Budowa tej kolei była uważana za „skandal„ i podzieliła naukowców i społeczeństwo na dwa przeciwstawne obozy: jeden za ochroną przyrody w Tatrach, a drugi za budową kolei. Fakt budowy tej kolei był zazwyczaj przedstawiany tylko z punktu widzenia ochrony przyrody, którzy krytykowali to przedsięwzięcie. Dlatego wydaje się, że warto przedstawić argumenty z artykułu A. Bobkowskiego z 1958 r. za budową kolei linowej. A. Bobkowski był w stanie przewidzieć przyszłą tendencję do masowej turystyki i narciarstwa i jej wartości dla rozwoju Zakopanego. 

 

6. Katarzyna Zawada, Dostęp do informacji o środowisku w procedurze rosyjskiej ekspertyzy ekologicznej

Reżim prawny dostępu do informacji o środowisku w Federacji Rosyjskiej znacząco różni się od modelu przyjętego przez państwa Unii Europejskiej. Charakterystyczny dla niego jest brak jednego aktu prawnego regulującego całość tej tematyki. Celem artykułu jest przedstawienie rozwiązań przyjętych w tym zakresie w przepisach dotyczących jednej z najważniejszych rosyjskich instytucji prawa ochrony środowiska, jaką jest ekspertyza ekologiczna.

 

7. Klaudia Cholewa, Katarzyna Zawada, Małgorzata Piekarska, Sprawozdanie z XVII corocznej czesko‑polsko‑słowackiej konferencji naukowej, Bojnice 6—7 września 2016 r.

NR 1/2017

 

1. Aleksander Lipiński, Komentarz do art. 6-9 Prawa geologicznego i górniczego

Art. 6 zawiera definicje ponad dwudziestu kluczowych pojęć z zakresu omawianej ustawy; Art. 7 przewiduje, że regulowana nią działalność nie może naruszać przeznaczenia nieruchomości; wedle Art. 8 decyzje dotyczące wód morskich wymagają uzgodnienia z organami administracji morskiej i wskazuje właściwość tych organów; Art. 9 przewiduje, że jeżeli organ współdziałający w wymaganym terminie nie zajmie stanowiska w sprawie, domniemywa się brak jego sprzeciwu.

 

2. Aleksander Lipiński Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako źródło prawa

W świetle Konstytucji źródłem prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej są m.in. akty prawa miejscowego (art. 87). Cechą charakteryzującą prawo miejscowe jest to, że jest tworzone przez organy lokalne na podstawie ustaw i w celu ich wykonania, a ponadto obowiązuje ono wyłącznie w granicach objętych właściwością miejscową danego organu. Przykładem takiego aktu jest uchwała rady gminy w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Taki plan ma charakter fakultatywny i tylko w nielicznych sytuacjach ustawa nakazuje jego uchwalenie. Podstawową funkcją planu miejscowego jest określenie przeznaczenia objętego nim terenu, w tym rozgraniczenie terenów o zróżnicowanych funkcjach. Ma to ogromne znaczenie z punktu widzenia wymagań dotyczących gospodarowania gruntami oraz ochrony środowiska. Skoro taki plan jest aktem prawa miejscowego o charakterze powszechnie wiążącym, to musi być redagowany wedle takich zasad, jakie dotyczą redagowania tekstów przepisów prawa. Również jego wykładnia musi odbywać się wedle takich zasad.  

 

3. Małgorzata Mokrosz, Techniczne możliwości spalania biomasy w aspekcie obowiązujących przepisów

Celem artykułu jest omówienie zagadnień związanych z procesem spalania i współspalania biomasy w kotłach energetycznych w świetle polskich regulacji prawnych, z uwzględnieniem zagrożeń i problemów eksploatacyjnych wynikających z wprowadzenia preferencji związanych z przetwarzaniem paliw odnawialnych na energię elektryczną. W artykule przeanalizowano: unijną politykę klimatyczną, związaną z wprowadzeniem biomasy do sektora energetycznego, podział oraz charakterystykę biomasy, problemy eksploatacyjne kotłów węglowych związane ze współspalaniem biomasy, dalsze perspektywy i kierunki  spalania i współspalania biomasy. Wykazano również, niezbędną konieczność tworzenia i dostosowywania prawa w odniesieniu do specyfiki posiadanych zasobów energetycznych oraz technicznych uwarunkowań i możliwości ich przetwarzania na energię elektryczną.

 

4. Filip Nawrot, Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii a planowanie przestrzenne

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie jaką rolę odgrywają przepisy dotyczące planowania przestrzennego w procesie budowy instalacji OZE. W pierwszej części artykułu omówiono jakie znaczenie ma miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego podczas budowy instalacji OZE. Część druga dotyczy dwóch decyzji: decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy oraz ich znaczenia dla budowy instalacji OZE. Natomiast w ostatniej części autor przedstawił propozycję modyfikacji przepisów, która była zaproponowana w projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy – Prawo budowlane. Analizie poddano również niedawno przyjętą ustawę o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Na zakończenie podjęto próbę oceny obecnie obowiązujących rozwiązań oraz sformułowano postulaty de lege ferenda.

 

5. Gabriel Radecki, Przeciwdziałanie bezczynności sejmiku województwa w zakresie uznania instalacji za regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych lub za instalację do zastępczej obsługi regionu

 

NR 2/2017

1. Aleksander Lipiński, Komentarz do art. 10-12 Prawa geologicznego i górniczego

Wedle art. 10 pr.g.g. złoża węglowodorów, , węgla kamiennego, metanu występującego jako kopalina towarzysząca, węgla brunatnego, rud metali z wyjątkiem darniowych rud żelaza, metali w  stanie rodzimym, rud pierwiastków promieniotwórczych, siarki rodzimej, soli kamiennej, soli potasowej, gipsu i anhydrytu, kamieni szlachetnych, a także złoża wód leczniczych, termalnych i solanek, bez względu na miejsce ich występowania, są objęte własnością górniczą przysługującą Skarbowi Państwa. Jej przedmiotem jest również górotwór poza granicami przestrzennymi nieruchomości gruntowych, zwłaszcza w granicach obszarów morskich Rzeczpospolitej Polskiej.

Złoża pozostałych kopalin objęte są prawem własności gruntowej. Do własności górniczej stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego. W granicach określonych przez prawo Skarb Państwa, z wyłączeniem innych osób, może korzystać z przedmiotu własności górniczej albo rozporządzać swoim prawem wyłącznie przez ustanowienie użytkowania górniczego. Własność górnicza jest prawem niezbywalnym.

2. Aleksander Lipiński, Wydobywanie kopalin na terenach uzdrowisk

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach oraz obszarach ochrony uzdrowiskowej przewiduje, że wydobywanie surowców mineralnych innych niż naturalne surowce lecznicze jest zabronione. Powstaje pytanie, czy ten zakaz dotyczy wydobywania kopalin wyłącznie metodą odkrywkową, czy również podziemną bądź metoda wiertniczą. Powstaje wreszcie pytanie, czy gmina uzdrowiskowa może żądać stwierdzenia wygaśnięcia koncesji na wydobywanie kopalin dotyczącej terenu uzdrowiska wydanej przed wejściem w Zycie wspomnianego zakazu.

 

3. Gabriel Radecki, Kopalnia jako miejsce wykonywania pracy górniczej uprawniającej do emerytury górniczej

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przewiduje emeryturę górniczą przyznawaną na preferencyjnych zasadach. Mianowicie niektórzy górnicy mają prawo do emerytury przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego, w szczególności w przypadku, gdy są zatrudnieni w kopalniach, których rodzaje są określone w ustawie. Artykuł rozważa pojęcie „kopalni” z uwzględnieniem ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, zwłaszcza przepisów dotyczących koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż oraz zakładów górniczych. Przepisy tej ostatniej ustawy, które odnoszą się do likwidacji zakładu górniczego, oraz ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, muszą być wzięte pod uwagę, aby odpowiedzieć na pytanie o to, kiedy kopalnia staje się kopalnią nieczynną.

 

4. Filip Nawrot, Włoskie prawo środowiska

Celem niniejszego referatu jest zaprezentowanie podstawowych źródeł i zasad włoskiego prawa środowiska. W pierwszej części artykułu poczynione zostały uwagi dotyczące nazwy omawianej dyscypliny w Republice Włoskiej. W dalszej kolejności przedstawiono katalog podstawowych źródeł włoskiego prawa środowiska. W trzeciej części przedstawiono wybrane zasady włoskiego prawa środowiska, a w części ostatniej zaprezentowano rozwój ustawodawstwa dotyczącego form ochrony przyrody w Republice Włoskiej i pokrótce omówiono poszczególne ich rodzaje.

 

NO 1/2016

 1. Przemysław Kusik, Legal Framework for the Construction of Noise Barriers with Reference to Road

Investments The article analyses legal regulations concerning the application of noise barriers with reference to road investments. It discusses general provisions aimed at protecting the environment against noise, special regulations pertaining to roads, and the legal status of a noise barrier. The role of noise barriers was approached in the context of the environmental impact assessment of a project. It was also necessary to take heed of the impact of noise barriers on third parties’ interests and the landscape.

 

2. Aleksander Lipiński, Comment on Art. 1—2 of Mining and Geological Act

The commented rules determine the basic scope of Geological and Mining Act of 9 June 2011. It covers the performance of geological work, extracting minerals from deposits, underground non-reservoir storage of substances, and also — as part of a demonstration project — the underground storage of waste and carbon dioxide. The provisions of this Act shall apply correspondingly to some other use of the interior of the Earth’s crust.

 

3. Aleksander Lipiński, Comment on the Essay Shale Gas in Poland. Legal and Environmental Aspects. Ed. M. Stoczkiewicz. Warsaw: Report of ClientEarth, December 2014, 2014, pp. 99

The authors of the report analyse the risks and threats to the environment that may occur in connection with prospecting for, exploration of and exploitation of shale gas in Poland. The report includes both the requirements of European and Polish law. According to the authors, these solutions do not provide sufficient environmental protection. Their assessments are not only based on false premises, but also are devoid of adequate justification.

 

4. Aleksander Lipiński, Comment on the Judgement of Chief Administrative Court of 20 May 2015, II OSK 394/15

The commented judgment regards the statutory command to include information about mineral deposits in the study of conditions and directions of local (spacial) development. Since the municipal council had ignored this obligation while preparing the study, the voivode (as the supervisory authority) had an obligation to appropriately modify this document by replacement ordinance. Environmental Protection Law in its Art. 72 provides that such studies as well as local development plans must take into account the current and future needs related to the mining of minerals from deposits.

 

5. Jarosław Ptak, Forest definition in the Forest Act

Forest is a concept difficult to define in legal language. In European Union Member States the concept refers to both, an area from 0.05 ha up to 2 ha as well as an area of tree crowns from 10% to 30%. Forest definition in Poland is significantly different from the forest definition included in the European Union legislation. The Forest Act introduces four criteria of considering a given land a forest: environmental criterion, spatial criterion, criterion of the use for forest production and criterion of a relation with forest management. For the purpose of proper interpretation of forest definition, the interpretation of the following criteria is of importance: the use of the land for the purposes of forest management and its use for forest production. It is necessary to amend the forest act in the scope of specifying the forest definition. The legislator should also solve the problem concerning the issue of types of forest crops, a type of forest stand that can be considered as forest. A new forest definition should include the issue of planting fast-growing trees, pines understood as a separate type of production forests and the issue of considering the land as forest area, when this land cannot be of use for forest management.

 

6. Sebastian Wójcik-Jackowski, Exclusive rights to the area within the performed works under geological geothermal energy

The subject of the text is the issue of geothermal energy, considered in the context of the rights to a plot of land and the interior of the Earth when conducting geological works under the relevant legislation in this matter, which have been analyzed taking into account the specifics ofspecified types of renewable energy sources.

 

NO 2/2016 

 

1. Klaudia Cholewa, Legal rules of the management of endof life vehicles

The article describes the legal rules of the management of end of life vehicles. To begin with, I present the legal regulations concerning end of life vehicles and the general principles of wrecks management. Hereinafter, I characterize the obligations of operators participating in the recycling of end of life vehicles: producers, distributors and other operators introducing vehicles as well as collectors, dismantlers and shredders.

 

2. Aleksander Lipiński, Comment on Art. 3—5 of Mining and Geological Act

Art. 3 determines the situations in which the Geological and Mining Law does not apply; Art. 4 applies to mining (with the exception of the law in question) of certain minerals by individuals to meet their own needs. Art. 5 defines therapeutic (curative) waters, thermal waters and brines, and determines that they are minerals within the meaning of the GMA.

 

3. Mikołaj Machowski, The decison on environmental conditions regarding to projects in the field of geology and mining

This article discusses legal regulations regarding the decision on environmental conditions, with special emphasis on projects in the field of geology and mining. It covers the matter of investment decisions which are essential for geology and mining. There have been discussed the issues of projects requiring the decision on environmental conditions and the procedure for obtaining such a decision. The basic terms such as geology and mining, the decision on environmental conditions, the concession, selected investment decisions, geological works, the mining area as well as the mine operating plan have also been explained in this article. Moreover, there has been discussed the matter of public authorities competent to issue decisions on environmental conditions. This article includes examples of practical problems derived from jurisdiction. It also indicates changes in the regulations regarding the decision on environmental conditions, taking into account activities in the field of geology and mining.

 

4. Wojciech Radecki, Gabriel Radecki, Czech Land law from the polish point of view

The subject of this paper is a short presentation of opinions of the Czech authors expressed in the monograph “Introduction to the land law”. By the land law the authors of this monograph mean an interdisciplinary area of law which deals with the sources, methods, principles and tools of private and public law concerning legal relations which subject is land. The land law reveals strict and direct relation with the environmental law. After each of 17 chapters of this monograph resemblances and differences with the Polish law are presented.

 

5. Janusz Stochlak, A cablecar railway to Kasprowy Wierch as a source of arguments and a contribution to future development of tourism

The increasing interest in the writings of the forgotten Polish emigrant Andrzej Bobkowski  (1913—1961) caused that it is worth to present his publication devoted to an extremely fast building of a cablecar railway from Zakopane—Kuźnice to Kasprowy Wierch. The article entitled The overhead tunnel and not [fictional] Kellerman tunnel between Europa and America under Atlantic Ocean was written in 1958 for the emigration Radio “Free Europe” in Munich on the 25th anniversary of the opening of this railway and published in Poland in 1987. The construction of this cable‑car railway (built in 1935—1936) was mentioned several times in the letters of Andrzej Bobkowski to his uncle Alexander Bobkowski (1886—1966), who was the vice‑Minister of Transport. Aleksander Bobkowski had the idea of this cable‑car railway and personally supervised its construction. The construction of this railway was considered “a scandal” and divided the scientists and the public into two opposite camps: one for preserving nature in Tatra Mountains and the other for the construction of the cable‑car railway. The fact of building this railway was usually presented only from the point of view of preservation of nature who criticized the enterprise. Therefore it seems worth to present the arguments from the article of A. Bobkowski from 1958 for construction of the cable‑ car railway. Andrzej Bobkowski was able to foresee the future tendency for mass‑tourism and skiing and its value for the development of Zakopane.

 

6. Katarzyna Zawada, Access to Information on the Environment in the Procedure of russian ecological Expertise

Legal regime of access to information on the environment in Russian Federation law is significantly different from the one accepted by the member states of the European Union. Its main characteristic is the lack of a single legal act regulating all aspects of this subject. The aim of the article is to present solutions that were adopted in this area in the provisions concerning ecological expertise, which is one of the most important institutions in russian environmental law.

 

NO 3/2017

 

1. Aleksander Lipiński, Comment on Art. 6—9 of Mining and Geological Act

Art. 6 contains over twenty definitions of key terms of the GMA; Art. 7 provides that the mining and geological activity must not violate the use of the land, determined first of all by the local development plans and the acts of law; according to Art. 8 decisions referring to the marine waters must be agreed with marine authorities and determines who the are; Art. 9 provides that, if the cooperating authority does not take a solution within the time provided by law, it shall be presumed that it does not object to the decision sought.

 

2. Aleksander Lipiński, Local development (spatial) zoning plan as a source of law

In the light of the Constitution the source of universally binding law in the Republic of Polish is, inter alia, the local law (art. 87). Feature of the local law is that it is created by the local authorities on the basis of acts of the Parliament and for their implementation. It shall be binding only within the limits of the jurisdiction of a local authority. An example of such local law is a resolution of the municipal council on the adoption of a local development (spatial) plan. Such a plan is optional and only in a few cases the law requires its adoption. The primary function of the local development (spatial) plan is to determine the destination area covered by it, including the delimitation of areas with different functions. This is very important from the point of view of the requirements for land management and environmental protection. If such a plan is the universally binding local law, it must be edited according to such rules that apply to the drafting of the texts of the law. Also, its interpretation must be done according to those rules.

 

3. Małgorzata Mokrosz, Technical options for biomass combustion in view of the current legal

The aim of the paper is to discuss of the issues related to combustion and co-combustion of biomass by power plants, in view of the Polish regulations. Relevant risks and  operating  problems, resulting from the preferences offered for the use of biomass to produce electricity are taken into account. The EU climate policy EU, related to the introduction of biomass to the power sector as well as different types and characteristics of the biomass used, operating and maintenance problems resulting from co-combustion of biomass with coal, the prospective of biomass combustion and co-combustion are analyzed in the paper. A need to carry on with regulatory works aiming at developing of new legal acts and modifying the existing ones, according to the availability of energy resources and technical options for the production of electricity from biomass, was also pointed out.

 

4. Filip Nawrot, Construction project of the renewable energy installation and spatial planning

The main point of this paper is to present what role regulations concerning spatial planning have on the construction process of the renewable energy installation. In the first part the influence of the zoning plan to construction project of the renewable energy installation is described. Second part is dealing with two types of zoning permits and shows their importance for construction project of the renewable energy installation. In the last part changes included in the bill concerning Spatial planning act are discussed by the author. It also contains the analysis of the recently enacted act concerning investments in wind farms. At the end there is made an attempt to evaluate present regulations and de lege ferenda proposals.

 

5. Gabriel Radecki, Counteract failure to act of voivodeship sejmik concerning recognition installation as regional installation for disposal of municipal wastes or installation for substitute service

The paper considers the question of legal means which may be taken by an entrepreneur who inefficiently applies for recognition an installation he conducts as regional installation for disposal of municipal wastes or installation for substitute service. The latter installations are indicated in resolution of voivodeship sejmik (regional assembly) on execution of voivodeship waste management plan in order to receive municipal wastes produced within a region of waste management, established in the plan. In a result the entrepreneur can lodge a complaint to the administrative court, either against the resolution which omits his installation or against the failure to act by the voivodeship sejmik. Unfortunately neither of these complaints seems to be a satisfactory mean of protection of rights of the entrepreneur, first of all because of the fact that the court is not entitled to oblige the sejmik to issue the resolution fulfilling entrepreneur’s expectations.

 

NO 2/2017

  1. Aleksander Lipiński, Comment on Art. 10—12 of Geological and Mining Act of 2011

According to Art. 10 of GMA deposits of hydrocarbons, hard coal, and methane occurring as an accessory accompanying mineral, lignite, metal ores except of bog soddy iron ores, native metals, radioactive element ores, native sulphur, halite rock salt, potassium salt and potassium — magnesium salt, gypsum and anhydrite, precious stones (gemstones), curative waters, thermal waters and brines — irrespective of their location (the place of their occurrence), are subject to mining property belonging to the State Treasury. Mining property also covers the parts of the formation rock mass located outside the borders of the land property, in particular those located within the maritime territories of the Republic of Poland. All other minerals are the subject to the land property. The provisions of the Civil Code apply, mutatis mutandis, to the mining property. The State Treasury, in the limits prescribed by the law, to the exclusion of other persons, may use the object subject of the mining property or dispose of its rights solely by the creation establishing of a mining usufruct. The mining property is inalienable (non-transferable).

  1. Aleksander Lipiński, Extraction (mining) of minerals in spa municipalities

The Act of 28 July 2005 on spa treatment, spa resorts and their protective zones and spa municipalities provides that mining of mineral resources other than natural therapeutic resources is prohibited. The question arises whether this ban applies to mining of minerals by the open-pit method only, or by underground and drilling as well. Another problem is to determine whether the spa municipality may demand the expiry of the mineral mining license „in the spa area” that was issued before the entry into force of such ban.

  1. Filip Nawrot, Italian environmental law

The main aim of this paper is to present a catalogue of sources of Italian environmental law and legal rules concerning Italian environmental law. Remarks about the name of this discipline in the Italian Republic are made in the first part of the paper. Afterwards the list of basic acts regulating environmental issues in Italy is demonstrated. In the third part author discuses catalogue of selected legal rules, and in the last part development of the legislation concerning forms of nature conservations in the Italian Republic is presented and particular forms are shortly characterized. 

  1. Gabriel Radecki, The mine as a place of performance of mining work entitling to mining old-age pension

The Act of 17 December 1998 r. on old-age pensions and disability pensions from the Social Insurance Fund provides for mining old-age pension awarded under the preferential rules. Namely some miners have right to retire before the statutory retirement age, especially in case they are employed in mines of kinds specified by statute. The paper considers the notion of “mine” with regard to Act of 9 June 2011 — the mining and geological law, particularly regulation concerning concession for exploitation of minerals from deposits and mining plants. The prescriptions of the latter Act, which refer to liquidation of mining plants, as well as the Act of 7 September 2007 on functioning of the mining industry, must be taken into account to answer a question when the mine becomes inactive