O czasopiśmie

Zmiana rozmiaru tekstu:

„Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska” (PPGiOŚ) stanowią kontynuację „Prawnych Problemów Górnictwa” (ostatni numer ukazał się w 1995 r.), nad których redakcją czuwali pracownicy Katedry Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska. Czasopismo będzie ukazywać się w wersji elektronicznej, a także papierowej (przy współpracy z Wydawnictwem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach). Jednocześnie zaznacza się, że ilość egzemplarzy papierowych poszczególnych numerów jest ograniczona.

Periodyk adresowany jest do szerokiego kręgu autorów (zarówno do praktyków jak i teoretyków, tak dla doktorantów jak i dla studentów) i odbiorców zainteresowanych przedmiotową tematyką. Głównym kryterium decydującym o opublikowaniu tekstu jest jego wartość merytoryczna i zgodność z profilem czasopisma obejmujących szeroko rozumiane prawo ochrony środowiska.

Publikacja jest dostępna także w:

- Central and Eastern European Online Library (www.ceeol.com),

- Central European Journal of Social Sciences and Humanities (http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/browse/articles.action),

- Index Copernicus World of Journals (https://journals.indexcopernicus.com), 

- Śląskiej Bibliotece Cyfrowej (https://www.sbc.org.pl/dlibra). 

Zapraszamy do czytania, jak i współpracy!

NR ISSN: 2451-3431