Zmiana rozmiaru tekstu:

>>STRONA ARCHIWALNA<<

PROSIMY O PRZEJŚCIE DO AKTUALNEJ STRONY CZASOPISMA: https://journals.us.edu.pl/index.php/ppgos

Nr 2/2021

Numer znajduje się pod tym adresem:

https://journals.us.edu.pl/index.php/ppgos/issue/view/1188

  1. Ondřej Vícha, Czeskie prawo górnicze w pigułce

Celem artykułu jest zwięzłe przedstawienie rozwoju czeskiego prawa górniczego, jego podstawowych źródeł oraz literatury pokrewnej. Autor artykułu przypomina o wspólnych korzeniach czeskiego i polskiego prawa górniczego, które sięgają średniowiecza i są obecnie określane przez prawo unijne. Dlatego też wspomina się o odpowiednich aktach prawnych UE.

Artykuł analizuje przyczyny, dla których w Republice Czeskiej obowiązują przepisy górne przyjęte w 1988 roku: ustawa o ochronie i utylizacji surowców mineralnych (ustawa o górnictwie) z dnia 19 kwietnia 1988 r. (przyjęta przez ówczesne Zgromadzenie Federalne Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej) i dwie ustawy z dnia 21 kwietnia 1988 r., o górnictwie, materiałach wybuchowych i państwowej administracji górniczej, oraz o robotach geologicznych (obie te ustawy zostały przyjęte przez ówczesną Czeską Radę Narodową).

  1. Marceli Drabek, Praktyczne możliwości pokrycia szkód wyrządzonych w środowisku ochroną ubezpieczeniową na polskim rynku – wybrane zagadnienia

Artykuł dotyczy wybranych aspektów odpowiedzialności za szkody w środowisku w polskim ustawodawstwie oraz możliwości ich ubezpieczenia w ramach polis funkcjonujących na polskim rynku. Autor zauważa, że głównym aktem prawnym regulującym odpowiedzialność za szkody w środowisku jest ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Głównym celem publikacji jest przybliżeniem możliwości pokrycia w. w. szkód ubezpieczeniem OC z tytułu prowadzonej działalności lub specjalistycznym ubezpieczeniem środowiskowym, na rynkowych przykładach.

  1. Joanna Szymańska-Jochemczyk, Ogłoszenie upadłości posiadacza odpadów a obowiązek ich usunięcia z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania w świetle art. 26 § 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 4 grudnia 2012 r. o odpadach

Przedmiotem artykułu jest analiza hipotetycznej sytuacji, w której posiadacz odpadów obowiązany do ich usunięcia z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania znajduje się w upadłości. W szczególności praca poświęcona jest ustaleniu osoby właściwej do wykonania powyższego obowiązku również w przypadku wszczęcia stosownego postępowania. 

  1. Aleksander Lipiński, Komentarz do art. 26-28 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, Dz. U. 2021, poz. 1420 ze zm.

Artykuł 26 określa szczegółowe wymagania dla wniosków koncesyjnych na wydobywanie kopaliny ze złoża. Obejmują one zwłaszcza informację o złożu kopaliny, prawie do informacji geologicznej oraz prawie do korzystania z nieruchomości. Załącznikiem jest projekt zagospodarowania złoża, określający zasady jego racjonalnego wykorzystania, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska. Zbliżone wymagania dotyczą wniosków o koncesje na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów (art. 27).

  1. Bartosz Kubista, Charakterystyka prawno-podatkowa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i jej opodatkowanie podatkiem od towarów i usług

Artykuł porusza tematykę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym elementy konstrukcyjne opłaty oraz zasady jej poboru. W artykule dokonano również kwalifikacji opłaty jako daniny publicznej oraz oceny, czy bliżej jej do opłaty w rozumieniu konstytucyjnym, czy jednak podatku. Artykuł odnosi się również do kwestii skutków podatkowych opłaty w podatku od towarów i usług.

  1. Maroš Pavlovič, Matúš Michalovič, Constitutional protection of land in the Slovak Republic

The significant amendment of the Slovak constitution deals with the protection of the land which it newly characterizes as non-renewable natural resources and provides additional legal protection of it. The article analyzes the importance of this amendment from multiple perspective with emphasis on legislative changes it has brought. The main topics of the article are the need for more effective legislation in the area of land protection and also the long-standing need to carry out land consolidations in the Slovak Republic.

7.                     Gabriel Radecki, Opłata podwyższona i dodatkowa regulowane prawem geologicznym i górniczym jako przykłady administracyjnych kar pieniężnych

Opłaty podwyższona i dodatkowa są sankcjami administracyjnymi za naruszenia przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, szczególnie w części dotyczącej wymogów łączących się z koncesjami. W artykule rozważono funkcje, jakie te sankcje pełnią. W tym zakresie przeanalizowano przedmiot i dolegliwość opłat, próbując rozdzielić ich zakresy zastosowania. Doprowadziło to do wniosku, że opłaty koncentrują się głównie na funkcjach represyjnej i fiskalnej. Druga część artykułu jest poświęcona standardom opłat w świetle przepisów Działu IVa Kodeksu postępowania administracyjnego, zatytułowanego „Administracyjne kary pieniężne”. Wpływ tych przepisów na prawny status opłat jest niewystarczający i nie gwarantuje właściwej ochrony praw jednostek.

  1. Łukasz Dubiński, Rekultywacja w projekcie robót geologicznych

Rozważania koncentrują się wokół zasad określania sposobu przeprowadzania rekultywacji w tzw. projekcie robót geologicznych. Mowa jest tutaj o dokumencie, który podlega zatwierdzeniu przed przystąpieniem do robót geologicznych. W tekście chodzi więc o przedstawienie wymaganego przez ustawodawcę planu czynności, jakie mają zostać podjęte po zakończeniu działalności prowadzącej do zdewastowania albo zdegradowaniu gruntu w wyniku działalności regulowanej postanowieniami ustawy Prawo geologiczne i górnicze.