Zmiana rozmiaru tekstu:

NR 1/2016

1. Przemysław Kusik, Prawne uwarunkowania budowy ekranów akustycznych w odniesieniu do inwestycji drogowych

 W artykule przeprowadzono analizę regulacji prawnych dotyczących zastosowania ekranów akustycznych w odniesieniu do inwestycji drogowych. Omówiono ogólne przepisy ukierunkowane na ochronę środowiska przed hałasem oraz uregulowania szczególne dotyczące dróg, a także prawny status ekranu akustycznego. Rolę ekranów akustycznych ujęto w kontekście oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Uwzględnienia wymagał również wpływ ekranów akustycznych na interesy osób trzecich oraz krajobraz.

 

2. Aleksander Lipiński, Komentarz do art. 1-2 Prawa geologicznego i górniczego

 Przepisy te wyznaczają podstawowy zakres ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze. Obejmuje on wykonywanie prac geologicznych, wydobywanie kopalin ze złóż, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, a także – w ramach projektu demonstracyjnego - podziemne składowanie odpadów oraz dwutlenku węgla. Przepisy tej ustawy stosuje się również odpowiednio do niektórych innych sposobów korzystania z wnętrza skorupy ziemskiej. 

 

3. Aleksander Lipiński, Na marginesie opracowania „Gaz łupkowy w Polsce. Aspekty prawno-środowiskowe”. Raport ClientEarth grudzień 2014. Red. M. Stoczkiewicz. Warszawa 2014, ss. 99.

Autorzy raportu analizują ryzyka i zagrożenia dla stanu środowiska, do jakich może dojść w związku z poszukiwanie, rozpoznawaniem oraz wydobywaniem gazu łupkowego w Polsce. Przedmiotem badania są zarówno wymagania prawa europejskiego, jak i polskiego. Zdaniem autorów rozwiązania te nie zapewniają wystarczającej ochrony środowiska. Oceny te w znacznej mierze są oparte na błędnych przesłankach, a nadto pozbawione są dostatecznego uzasadnienia.  

 

4. Aleksander Lipiński, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia z dnia 20 maja 2015 r., II OSK 394/15

Komentowany wyrok dotyczy ustawowego nakazu uwzględniania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy informacji o złożu kopaliny. Skoro rada gminy sporządzając takie studium zlekceważyła ten obowiązek, wojewoda (jako organ nadzoru) miał obowiązek dokonania, w drodze zarządzenia zastępczego, stosownej zmiany tego dokumentu. Prawo ochrony środowiska (art. 72) przewiduje, że zarówno wspomniane studia, jak i sporządzane na ich podstawie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego musza uwzględniać aktualne i przyszłe potrzeby związane z wydobywaniem kopalin ze złóż.

 

5. Jarosław Ptak, Definicja lasu w ustawie o lasach

Las jest pojęciem trudnym do zdefiniowania na gruncie języka prawnego. W państwach członkowskich Unii Europejskiej uwzględnia się zarówno obszar w granicach od 0,05 ha do 2 ha jak również powierzchnię koron drzew od 10% do 30%. Definicja lasu w Polsce w znaczny sposób różni się od definicji lasu zawartej w unijnym prawodawstwie. Ustawa o lasach wprowadza cztery kryteria uznawania danego gruntu za las: kryterium przyrodnicze, przestrzenne, przeznaczenia do produkcji leśnej oraz związku z gospodarką leśną. Dla prawidłowej interpretacji definicji lasu ma znaczenie interpretacja kryteriów: wykorzystywania gruntu dla potrzeb gospodarki leśnej oraz jego przeznaczenia do produkcji leśnej. Istnieje konieczność nowelizacji ustawy o lasach w zakresie doprecyzowania definicji lasu. Ustawodawca winien także rozstrzygnąć problem dotyczący kwestii rodzaju upraw leśnych, rodzaju drzewostanu, które mogą zostać uznane za las. W nowej definicji lasu należy uwzględnić kwestię plantacji drzew szybko rosnących, choinek rozumianych jako oddzielny rodzaj lasów produkcyjnych oraz zagadnienie uznania gruntów za powierzchnię leśną w sytuacji, gdy grunt ten nie może służyć gospodarce leśnej.

 

6. Sebastian Wójcik-Jackowski, Prawa przysługujące do przestrzeni w obrębie wykonywanych robót geologicznych w ramach geotermii

 Przedmiotem tekstu jest zagadnienie geotermii, rozpatrywane w kontekście praw przysługujących do nieruchomości gruntowej i wnętrza Ziemi podczas prowadzenia robót geologicznych w świetle obowiązujących przepisów w tej materii, które zostały poddane analizie przy uwzględnieniu specyfiki wskazanego rodzaju odnawialnych źródeł energii.

 

NR 2/2016

 

1. Klaudia Cholewa, Prawne zasady postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji

Przedmiotem artykułu jest omówienie prawnych zasad postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji. Na wstępie przedstawiono regulacje prawne dotyczące pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz przedstawiono ogólne zasady gospodarowania wrakami. W dalszej części scharakteryzowano obowiązki podmiotów uczestniczących w systemie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji: producentów, wprowadzających pojazdy oraz podmiotów zajmujących się zbieraniem, demontażem, strzępieniem.

 

2. Aleksander Lipiński, Komentarz do art. 3-5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze

Art. 3 wskazuje na sytuacje, w których Prawo geologiczne i górnicze nie znajduje zastosowania; art. 4 dotyczy wydobywania (z wyłączeniem omawianej ustawy) niektórych kopalin dla zaspokojenia własnych potrzeb osoby fizycznej. Z kolei art. 5 zawiera definicje wód leczniczych, wód termalnych i solanek oraz przesądza, że są one kopalinami.

 

3. Mikołaj Machowski, Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięć z zakresu geologii i górnictwa

 W artykule omówiono regulacje prawne dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych inwestycji. Szczególny nacisk położony został na uwzględnienie inwestycji z zakresu działalności geologicznej i górniczej. Omówione zostały decyzje inwestycyjne istotne dla geologii i górnictwa. W artykule poczyniono także komentarz w stosunku do inwestycji, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji środowiskowej jak i procedury jej uzyskania. Wyjaśnieniu poddano podstawowe pojęcia takie jak geologia i górnictwo, decyzja środowiskowa, koncesja, wybrane decyzje inwestycyjne, roboty geologiczne, obszar górniczy, plan ruchu zakładu górniczego. Artykuł omawia także organy administracji publicznej właściwe do wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uwzględniono także przykłady praktycznych problemów, które zostały zaczerpnięte z orzecznictwa. Wskazano zmiany jakie zaszły w regulacjach prawnych dotyczących decyzji środowiskowej z uwzględnieniem działalności geologicznej i górniczej.

 

4. Wojciech Radecki, Gabriel Radecki, Czeskie prawo gruntowe z polskiej perspektywy

Przedmiotem tego artykułu jest skrótowe przedstawienie poglądów autorów czeskich wyrażonych w monografii zatytułowanej „Wprowadzenie do prawa gruntowego”. Przez prawo gruntowe autorzy monografii rozumieją interdyscyplinarną dziedzinę prawa, która zajmuje się źródłami, metodami, zasadami i narzędziami prawa publicznego i prywatnego odnoszącymi się do stosunków prawnych, których przedmiotem są grunty. Prawo gruntowe wykazuje ścisłe i bezpośrednie związki z prawem środowiska. Po każdym z 17 rozdziałów monografii przedstawiane są podobieństwa i różnice z prawem polskim.

 

5.Janusz Stochlak, Kolej linowa na Kasprowy Wierch jako źródło podziałów i perspektywa przyszłego rozwoju turystyki

 Narastające zainteresowanie piśmiennictwem zapomnianego polskiego emigranta Andrzeja Bobkowskiego (1913-1961) spowodowało, że warto przedstawić jego publikację poświęconą niezwykle szybkiej budowie kolei linowej z Zakopanego-Kuźnic na Kasprowy Wierch. Artykuł zatytułowany Napowietrzny „tunel”, ale nie Kellermana! między Europą a Ameryką pod Oceanem Atlantyckim został napisany w 1958 r. dla emigracyjnego radia „Wolna Europa„ w Monachium z okazji 25. rocznicy otwarcia tej kolei wybudowanej w latach 1935-36, a opublikowany w Polsce dopiero w 1987 r. Budowa tej kolei linowej jest wspomniana kilka razy w listach Andrzeja Bobkowskiego do jego stryja Aleksandra Bobkowskiego (1886–1966), który był wice-ministrem komunikacji i inicjatorem budowy i nadzorował ją osobiście. Budowa tej kolei była uważana za „skandal„ i podzieliła naukowców i społeczeństwo na dwa przeciwstawne obozy: jeden za ochroną przyrody w Tatrach, a drugi za budową kolei. Fakt budowy tej kolei był zazwyczaj przedstawiany tylko z punktu widzenia ochrony przyrody, którzy krytykowali to przedsięwzięcie. Dlatego wydaje się, że warto przedstawić argumenty z artykułu A. Bobkowskiego z 1958 r. za budową kolei linowej. A. Bobkowski był w stanie przewidzieć przyszłą tendencję do masowej turystyki i narciarstwa i jej wartości dla rozwoju Zakopanego. 

 

6. Katarzyna Zawada, Dostęp do informacji o środowisku w procedurze rosyjskiej ekspertyzy ekologicznej

Reżim prawny dostępu do informacji o środowisku w Federacji Rosyjskiej znacząco różni się od modelu przyjętego przez państwa Unii Europejskiej. Charakterystyczny dla niego jest brak jednego aktu prawnego regulującego całość tej tematyki. Celem artykułu jest przedstawienie rozwiązań przyjętych w tym zakresie w przepisach dotyczących jednej z najważniejszych rosyjskich instytucji prawa ochrony środowiska, jaką jest ekspertyza ekologiczna.

 

7. Klaudia Cholewa, Katarzyna Zawada, Małgorzata Piekarska, Sprawozdanie z XVII corocznej czesko‑polsko‑słowackiej konferencji naukowej, Bojnice 6—7 września 2016 r.

 

NR 1/2017

 

1. Aleksander Lipiński, Komentarz do art. 6-9 Prawa geologicznego i górniczego

Art. 6 zawiera definicje ponad dwudziestu kluczowych pojęć z zakresu omawianej ustawy; Art. 7 przewiduje, że regulowana nią działalność nie może naruszać przeznaczenia nieruchomości; wedle Art. 8 decyzje dotyczące wód morskich wymagają uzgodnienia z organami administracji morskiej i wskazuje właściwość tych organów; Art. 9 przewiduje, że jeżeli organ współdziałający w wymaganym terminie nie zajmie stanowiska w sprawie, domniemywa się brak jego sprzeciwu.

 

2. Aleksander Lipiński Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako źródło prawa

W świetle Konstytucji źródłem prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej są m.in. akty prawa miejscowego (art. 87). Cechą charakteryzującą prawo miejscowe jest to, że jest tworzone przez organy lokalne na podstawie ustaw i w celu ich wykonania, a ponadto obowiązuje ono wyłącznie w granicach objętych właściwością miejscową danego organu. Przykładem takiego aktu jest uchwała rady gminy w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Taki plan ma charakter fakultatywny i tylko w nielicznych sytuacjach ustawa nakazuje jego uchwalenie. Podstawową funkcją planu miejscowego jest określenie przeznaczenia objętego nim terenu, w tym rozgraniczenie terenów o zróżnicowanych funkcjach. Ma to ogromne znaczenie z punktu widzenia wymagań dotyczących gospodarowania gruntami oraz ochrony środowiska. Skoro taki plan jest aktem prawa miejscowego o charakterze powszechnie wiążącym, to musi być redagowany wedle takich zasad, jakie dotyczą redagowania tekstów przepisów prawa. Również jego wykładnia musi odbywać się wedle takich zasad.  

 

3. Małgorzata Mokrosz, Techniczne możliwości spalania biomasy w aspekcie obowiązujących przepisów

Celem artykułu jest omówienie zagadnień związanych z procesem spalania i współspalania biomasy w kotłach energetycznych w świetle polskich regulacji prawnych, z uwzględnieniem zagrożeń i problemów eksploatacyjnych wynikających z wprowadzenia preferencji związanych z przetwarzaniem paliw odnawialnych na energię elektryczną. W artykule przeanalizowano: unijną politykę klimatyczną, związaną z wprowadzeniem biomasy do sektora energetycznego, podział oraz charakterystykę biomasy, problemy eksploatacyjne kotłów węglowych związane ze współspalaniem biomasy, dalsze perspektywy i kierunki  spalania i współspalania biomasy. Wykazano również, niezbędną konieczność tworzenia i dostosowywania prawa w odniesieniu do specyfiki posiadanych zasobów energetycznych oraz technicznych uwarunkowań i możliwości ich przetwarzania na energię elektryczną.

 

4. Filip Nawrot, Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii a planowanie przestrzenne

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie jaką rolę odgrywają przepisy dotyczące planowania przestrzennego w procesie budowy instalacji OZE. W pierwszej części artykułu omówiono jakie znaczenie ma miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego podczas budowy instalacji OZE. Część druga dotyczy dwóch decyzji: decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy oraz ich znaczenia dla budowy instalacji OZE. Natomiast w ostatniej części autor przedstawił propozycję modyfikacji przepisów, która była zaproponowana w projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy – Prawo budowlane. Analizie poddano również niedawno przyjętą ustawę o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Na zakończenie podjęto próbę oceny obecnie obowiązujących rozwiązań oraz sformułowano postulaty de lege ferenda.

 

5. Gabriel Radecki, Przeciwdziałanie bezczynności sejmiku województwa w zakresie uznania instalacji za regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych lub za instalację do zastępczej obsługi regionu

 

NR 2/2017

1. Aleksander Lipiński, Komentarz do art. 10-12 Prawa geologicznego i górniczego

Wedle art. 10 pr.g.g. złoża węglowodorów, , węgla kamiennego, metanu występującego jako kopalina towarzysząca, węgla brunatnego, rud metali z wyjątkiem darniowych rud żelaza, metali w  stanie rodzimym, rud pierwiastków promieniotwórczych, siarki rodzimej, soli kamiennej, soli potasowej, gipsu i anhydrytu, kamieni szlachetnych, a także złoża wód leczniczych, termalnych i solanek, bez względu na miejsce ich występowania, są objęte własnością górniczą przysługującą Skarbowi Państwa. Jej przedmiotem jest również górotwór poza granicami przestrzennymi nieruchomości gruntowych, zwłaszcza w granicach obszarów morskich Rzeczpospolitej Polskiej.

Złoża pozostałych kopalin objęte są prawem własności gruntowej. Do własności górniczej stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego. W granicach określonych przez prawo Skarb Państwa, z wyłączeniem innych osób, może korzystać z przedmiotu własności górniczej albo rozporządzać swoim prawem wyłącznie przez ustanowienie użytkowania górniczego. Własność górnicza jest prawem niezbywalnym.

2. Aleksander Lipiński, Wydobywanie kopalin na terenach uzdrowisk

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach oraz obszarach ochrony uzdrowiskowej przewiduje, że wydobywanie surowców mineralnych innych niż naturalne surowce lecznicze jest zabronione. Powstaje pytanie, czy ten zakaz dotyczy wydobywania kopalin wyłącznie metodą odkrywkową, czy również podziemną bądź metoda wiertniczą. Powstaje wreszcie pytanie, czy gmina uzdrowiskowa może żądać stwierdzenia wygaśnięcia koncesji na wydobywanie kopalin dotyczącej terenu uzdrowiska wydanej przed wejściem w Zycie wspomnianego zakazu.

 

3. Gabriel Radecki, Kopalnia jako miejsce wykonywania pracy górniczej uprawniającej do emerytury górniczej

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przewiduje emeryturę górniczą przyznawaną na preferencyjnych zasadach. Mianowicie niektórzy górnicy mają prawo do emerytury przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego, w szczególności w przypadku, gdy są zatrudnieni w kopalniach, których rodzaje są określone w ustawie. Artykuł rozważa pojęcie „kopalni” z uwzględnieniem ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, zwłaszcza przepisów dotyczących koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż oraz zakładów górniczych. Przepisy tej ostatniej ustawy, które odnoszą się do likwidacji zakładu górniczego, oraz ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, muszą być wzięte pod uwagę, aby odpowiedzieć na pytanie o to, kiedy kopalnia staje się kopalnią nieczynną.

 

4. Filip Nawrot, Włoskie prawo środowiska

Celem niniejszego referatu jest zaprezentowanie podstawowych źródeł i zasad włoskiego prawa środowiska. W pierwszej części artykułu poczynione zostały uwagi dotyczące nazwy omawianej dyscypliny w Republice Włoskiej. W dalszej kolejności przedstawiono katalog podstawowych źródeł włoskiego prawa środowiska. W trzeciej części przedstawiono wybrane zasady włoskiego prawa środowiska, a w części ostatniej zaprezentowano rozwój ustawodawstwa dotyczącego form ochrony przyrody w Republice Włoskiej i pokrótce omówiono poszczególne ich rodzaje.

 

NR ŁĄCZONY

1 i 2/2018

 1. Klaudia Cholewa, Ostatnie zmiany w zakresie powszechnej ochrony drzew i krzewów w Polsce

W niniejszym opracowaniu przedstawiono najważniejsze zmiany w zakresie powszechnej ochrony drzew i krzewów w Polsce dokonane w 2017 roku, w szczególności w zakresie wymogów dotyczących usuwania drzew przez osoby fizyczne. Na przestrzeni pół rok obowiązywały w tym zakresie trzy stany prawne: do 31 grudnia 2016 roku, od 1 stycznia 2017 roku do 16 czerwca 2017 roku, od 17 czerwca 2017 roku. Analizie poddano główne kierunki zmian oraz ich konsekwencje.

 1. Aleksander Lipiński, Komentarz do art. 13—17 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze

Komentowane przepisy określają mechanizmy powstawania oraz treść użytkowania górniczego. To ostatnie można ustanowić wyłącznie w odniesieniu do przestrzeni objętej własnością górniczą (wnętrza skorupy ziemskiej), a zwłaszcza znajdujących się w jej granicach złóż kopalin. Powstaje ono w drodze umowy, która określa m.in. czas trwania tego prawa oraz wynagrodzenie za jego ustanowienie. W sytuacjach określonych prawem przedsiębiorcy przysługuje pierwszeństwo do ustanowienia użytkowania górniczego. Jest ono silnie powiązane z koncesją; umowa powoduje określony w niej skutek prawny dopiero w razie uzyskania koncesji i gaśnie wraz z utrata mocy tej ostatniej. Ustanowienie użytkowania górniczego może być poprzedzone przetargiem. Treścią wspomnianego prawa jest wyłączność uprawnionego do wykorzystywania oznaczonej przestrzeni, do (odpowiednio) poszukiwania (rozpoznawania) złóż kopalin, ich wydobywania, podziemnego składowania odpadów, podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz niektórych rodzajów wykorzystywania przedmiotu własności górniczej. W sytuacjach nie uregulowanych ustawą do użytkowania górniczego odpowiednio stosuje się wymagania dotyczące dzierżawy.   

 1. Filip Nawrot, Ocena oddziaływania przedsięwzięć geologicznych i górniczych na obszary Natura 2000

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie procedury przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko w przypadku realizacji przedsięwzięć geologicznych i górniczych na obszarach Natura 2000. Rozważania w tym zakresie były podejmowane już w literaturze, temat ten jest jednak warty ponownej analizy, ponieważ na obszarze sieci Natura 2000 znajduje się obecnie wiele złóż różnych kopalin.

W pierwszej części artykułu zostały przedstawione pokrótce podstawowe definicje związane z obszarami Natura 2000. W dalszej kolejności wskazano rodzaje ocen oddziaływania na środowisko, które mogą zostać przeprowadzone przy realizacji przedsięwzięć geologicznych i górniczych, a następnie pokrótce autor przeanalizował poszczególne procedury. Na zakończenie zostały przedstawione wnioski płynące z tej analizy.

 1. Ewa Radecka, Kontrola przestrzegania zakazów na terenie parków narodowych i rezerwatów przyrody

Artykuł ten ma na celu przybliżyć kwestia związane z kontrolą przestrzegania przepisów na terenie dwóch obszarowych form ochronnych tj. parku narodowego i rezerwatu przyrody. W opracowaniu tym zwraca się uwagę na różnice występujące nie tyle w reżimie ochronnym wynikającym z art. 15 ustawy o ochronie przyrody, gdyż te są nieznaczne, co w kontroli właśnie. Szczególną uwagę poświęcono odpowiedzialności wykroczeniowej przewidzianej w u.o.p. ograniczając się jedynie do zasygnalizowania odpowiedzialności karnej sensu stricto. Ponadto dostrzeżono nie tylko kwestie problematyczne w zakresie omawianej materii, ale także sformułowano wnioski de lege ferenda.

 1. Ewa Radecka, Ochrona rezerwatowa w lasach po zmianach

Niniejsze opracowanie skupia się na skutkach prawnych nowelizacji ustawy o lasach dokonanej ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach. W obrębie zainteresowania pozostaje wprowadzony ustawą zmieniającą art. 14b do u.l. w kontekście ochrony rezerwatów przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń jakie ze sobą zmiany te niosą.

 1. Gabriel Radecki, Wydobywanie kopalin z wód powierzchniowych

Zgodnie z art. 34 pkt 8 w związku z art. 389 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne wydobywanie z wód powierzchniowych kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów stanowi szczególne korzystanie z wód wymagające pozwolenia wodnoprawnego. Z kolei stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze działalność w zakresie wydobywania kopalin ze złóż może być wykonywana po uzyskaniu koncesji. W konsekwencji w literaturze i w orzecznictwie utrwalił się pogląd, że wydobywający kopaliny z wód powierzchniowych powinien uzyskać zarówno pozwolenie wodnoprawne, jak i koncesję. W opracowaniu wskazano negatywne następstwa tego rodzaju podwójnej reglamentacji i zaproponowano koncepcję rozdzielenia przedmiotów odniesienia obu ustaw we wspomnianej materii.   

 1. Sebastian Wójcik-Jackowski, Odpowiedzialność za szkody wyrządzone robotami geologicznymi niewymagającymi koncesji

Tekst zawiera rozważania w przedmiocie odpowiedzialności za szkody wyrządzone robotami geologicznym nie wymagającymi koncesji. Autor ukazuje problemy związane z jej poniesieniem na podstawie Prawa geologicznego i górniczego, występujące wskutek tego, że w przypadku takich robót nie zawsze zespół urządzeń posiada status zakładu górniczego, a podejmowane działania nie są rozumiane jako jego ruch prowadzony przez przedsiębiorcę. Obiekcje budzi zwłaszcza użyty przez prawodawcę zabieg, w postaci wprowadzenia szeregu odesłań. Mają one w założeniu umożliwienie szerszego zastosowania reguł dotyczących szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego, co jednak zostało przeprowadzone w sposób niezbyt klarowny. Pojawiające się przy tym wątpliwości natury językowej, skłaniają do sięgnięcia do wykładni systemowej oraz historycznej, w celu ich eliminacji.

 1. Monika Król, Recenzja monografii pt. Rozważania o… red. G. Dobrowolski. Katowice 2018

 

 1. Filip Nawrot, Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Prawne instrumenty ochrony powietrza”, Katowice 20 kwietnia 2018 roku

 

NR 1/2019

1. Małgorzata Brzóska, Nowelizacja ustawy o odpadach: nowe obowiązki przedsiębiorców zbierających lub/i przetwarzających odpady — wybrane aspekty

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wątpliwości związanych z nowymi instrumentami prawnymi wprowadzonymi ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1592), która weszła w życie w dniu 5 września 2018 r. Nowelizacja ustawy o odpadach, uchwalana w atmosferze przetaczających się przez Polskę w okresie czerwca – lipca 2018 r. pożarów instalacji do zagospodarowywania odpadów oraz tzw. dzikich wysypisk, miała stanowić antidotum na problemy dotyczące nadmiernego gromadzenia odpadów w miejscach gromadzenia odpadów oraz w miejscach do tego nie przewidzianych. Nie do końca precyzyjna redakcja przepisów oraz brak do pewnego momentu, od którego należy badać stany faktyczne niektórych regulacji, doprowadziły do sytuacji, w której po kilu miesiącach od dnia wejścia w życie nowelizacji jest wiele pytań wymagających dokonania wykładni lub zmiany znowelizowanych przepisów. Zasadnicza zmiana dotyczy skrócenia okresu magazynowania odpadów, wprowadzenia obowiązkowego monitoringu wizyjnego miejsc magazynowa i składowania odpadów, zmiany organu właściwego dla wydawania zezwolenia na zbieranie oraz przetwarzanie odpadów, ograniczenie tytułów prawnych do nieruchomości, na których może być prowadzona gospodarka odpadami, wprowadzenie do ustawy o odpadach kompetencji przyznanych komendantowi miejskiemu (powiatowemu) Państwowej Straży Pożarnej na etapie ubiegania się o wydanie zezwolenia oraz na etapie kontroli, wprowadzenie konieczności wniesienia zabezpieczenia roszczeń czy nowych podstaw odmowy wydania zezwoleń powiązanych m.in. z karalnością wspólników oraz członków organów spółek. Z uwagi na fakt, że przepisy intertemporalne nakazują złożenie przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w sektorze gospodarki odpadami wniosków o zmianę dotychczasowych zezwoleń – pod rygorem ich wygaśnięcia – w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy o odpadach (czyli do 5 września 2019 r.), pilne pochylenie się nad tym tematem wydaje się być konieczne.

2. Daria Danecka, Współdziałanie Inspekcji Ochrony Środowiska z innymi organami i służbami

Przedmiotem artykułu jest współdziałanie Inspekcji Ochrony Środowiska z innymi organami i służbami. Uwzględniono najnowsze zmiany ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 20 lipca 2018 r. Zwrócono uwagę na to, że aby móc realizować swoje zadania, Inspekcja Ochrony Środowiska została zobowiązania do współdziałania z innymi organami. Wskazano, jaki jest zakres tego współdziałania oraz co powinno ono obejmować. W uwagach końcowych sformułowano wniosek, iż zakres wyznaczony przez ustawodawcę nie jest wystarczający do sprawnego współdziałania. Zaproponowano również rozwiązanie de lege ferenda.

3. Grzegorz Dobrowolski, The role of the principle of sustainable development in the legal regulation of geology and mining [Rola koncepcji zrównoważonego rozwoju w prawnych regulacjach dotyczących geologii i górnictwa]

Niniejsze opracowanie stanowi podsumowanie wyników badań prowadzonych w trakcie realizacji projektu badawczego „Zrównoważony rozwój jako czynnik determinujący prawne podstawy zarządzania geologicznymi zasobami środowiska”, którego podstawą była umowa nr DEC-2012/05/B/HS5/00632 zawarta z Narodowym Centrum Nauki z siedzibą w Krakowie. Pełne rezultaty badań zostały zawarte w dwóch monografiach. Pierwsza to Zrównoważony rozwój jako czynnik determinujący prawne podstawy zarządzania geologicznymi zasobami środowiska, Katowice 2016. Druga to Gospodarowanie geologicznymi zasobami środowiska w świetle zasady zrównoważonego rozwoju. Zagadnienia prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018. Obydwa tomy pod redakcją Grzegorza Dobrowolskiego.

4.Magdalena Kubiak, Procesy logistyczne w gospodarce odpadami i przykłady ich usprawnień

Przedmiotem artykułu jest problematyka gospodarowania odpadami i związana z tym tematem logistyka odpadów. Przedstawione zostały główne źródła powstawania odpadów. Zdefiniowany i omówiony został także system logistyczny odpadów, gdzie podkreślono jego znaczny wpływ na gospodarowanie odpadami. Istotnym punktem artykułu są przykłady usprawnień logistyki odpadów, dzięki którym można zaoszczędzić m.in. czas i pieniądze. Sformułowano konkluzję, iż przemyślane i skuteczne zastosowanie systemu logistycznego odpadów oraz wprowadzanie do niego możliwych usprawnień ma na celu usystematyzowanie pewnych określonych działań, w celu jak najszybszego i najskuteczniejszego przetworzenia odpadów

5. Aleksander Lipiński, Komentarz do art. 18—20 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze

Komentowany art. 18 Prawa geologicznego i górniczego określa przesłanki i tryb uzyskiwania przez przedsiębiorcę prawa do korzystania z cudzych nieruchomości niezbędnych do prowadzenia działalności regulowanej omawianą ustawą. Takie prawo ustanawiane jest za wynagrodzeniem, ale nie może obejmować pobierania pożytków nieruchomości. Właściciel nieruchomości może niekiedy żądać, by przedsiębiorca wykupił nieruchomość. Z kolei art. 19 daje przedsiębiorcy, który prowadzi niektóre rodzaje działalności wymagającej koncesji (m.in. w zakresie wydobywania węglowodorów, węgla kamiennego, brunatnego), prawo żądania wykupu niezbędnej do tego nieruchomości. W obu sytuacjach spory podlegają rozstrzygnięciu przez sądy powszechne. Nieco inne rozwiązania w tym zakresie przewidują natomiast przepisy dotyczące wywłaszczania nieruchomości. Z kolei art. 20 przewiduje, że wykorzystywanie wód kopalnianych na potrzeby zakładu górniczego jest wolne od opłat.

6. Ryszard Mikosz, Korzystanie ze środowiska (kilka uwag na tle art. 4 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska)

Przedmiotem artykułu jest analiza regulacji prawnej zawartej w art. 4 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Regulacja ta dotyczy generalnych zasad korzystania ze środowiska. Z przeprowadzonych rozważań wynika, że jest ona dotknięta poważnymi mankamentami. Jawi się jako mocno niekompletna i pozbawiona wyraźniejszej myśli przewodniej. Niejasno rysuje się też jej funkcja i relacja do przepisów szczególnych normujących korzystanie ze środowiska.

7. Filip Nawrot, Terminy na składanie sprawozdań na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wątpliwości związanych z terminami na składanie sprawozdań wskazanych w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz tzw. sprawozdań zerowych. Stany faktyczne, dotyczące nakładania kar administracyjnych za nieterminowe złożenie sprawozdań sporządzanych przez podmioty prowadzące działalność na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wielokrotnie były analizowane przez sądy administracyjne. Nie do końca precyzyjna redakcja przepisów oraz brak do pewnego momentu niektórych regulacji, spory co do charakteru terminu określonego dla poszczególnych sprawozdań, milczenie literatury dotyczącej tego problemu, a także rozbieżności w orzecznictwie skłaniają do pochylenia się nad tym tematem. Również nie do końca jasna pozostaje kwestia sprawozdań zerowych składanych przez podmioty prowadzące działalność na podstawie powyższej ustawy. W pierwszej części artykułu autor omawia obowiązujące przepisy w tym zakresie, w tym tych dotyczących obowiązków sprawozdawczych, następnie przechodzi do przedstawienia poglądów doktryny i dotychczasowego orzecznictwa. W dalszej części zaprezentowano wnioski płynące z tej analizy. W części ostatniej omówiono kwestię wymogu składania sprawozdań zerowych.

 

Nr 2/2019

 

 1. Artur Biela, Wybrane aspekty prawne decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów

Organ administracji, wydając, na podstawie art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów musi zmierzyć się z przepisami, których wykładnia może nastarczyć wiele problemów interpretacyjnych. Artykuł stanowi analizę jedynie kilku wybranych aspektów prawnych dotyczących przepisów stanowiących podstawę rozstrzygnięcia w tym zakresie. Zakwestionowany został dominujący w literaturze pogląd, że zezwolenie wydane z zastrzeżeniem wykonania odpowiednich prac (przesadzenie, nasadzenie nowych drzew) ma charakter decyzji warunkowej. Podniesione zostały również wątpliwości dotyczące charakteru prawnego decyzji zezwalającej w zakresie ukształtowanie prawa podmiotowego, gdyż uprawnienie to będzie miało różną postać w zależności, jaki podmiot i na jakiej podstawie prawnej stara się o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów. Autor zwraca również uwagę na brak precyzyjności przepisów dotyczących zezwoleń wydawanych na wniosek właściciela sieci przesyłowej, które mając charakter wywłaszczeniowy nie chronią w stopniu wystarczającym interesów podmiotu, któremu prawo własności zostało taką decyzją ograniczone.

 1. Marek Kubista, Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z terenu nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Na mocy ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody do polskiego systemu prawnego w ramach procedury usuwania drzew i krzewów inkorporowany został nowy tryb zgłoszeniowy. Znajduje on zastosowanie w przypadku, gdy drzewa rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pomiędzy dokonaniem zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu, a koniecznością uzyskania zezwolenia od właściwego organu zachodzą znaczące różnice.

 1. Aleksander Lipiński, Komentarz do art. 21 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

Omawiany przepis wyznacza przedmiot koncesjonowania. Koncesja jest wymagana w celu prowadzenia działalności w zakresie:

 • poszukiwania lub rozpoznawania większości złóż kopalin objętych własnością górniczą (w tym węglowodorów),
 • poszukiwania lub rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla,
 • wydobywania kopalin ze złóż (w tym węglowodorów),
 • podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji,
 • podziemnego składowania odpadów,
 • podziemnego składowania dwutlenku węgla.

Koncesjonowanie węglowodorów odbywa się na szczególnych zasadach, uregulowanych dalszymi przepisami komentowanej ustawy.

W zakresie, jaki nie jest uregulowany Prawem geologicznym i górniczym stosuje się, z pewnymi wyjątkami, przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

 1. Sebastian Wójcik-Jackowski, Wydobywanie kruszyw żwirowych z łożyska wody płynącej

Opracowanie ukazuje problemy związane z wydobywaniem kruszyw żwirowych, z racji pojawiających się wątpliwości, co do prawnej kwalifikacji tego rodzaju działalności na styku Prawa geologicznego i górniczego oraz Prawa wodnego. Zaprezentowano w nim oryginalne podejście w celu ich eliminacji, poprzez dokonanie próby klarownej linii podziału przy stosowaniu każdej z ustaw w omawianym zakresie, w zależności od stanu faktycznego z jakim mamy do czynienia. Prezentowane rozważania podążają przy tym w kierunku ustalenia, czy wydobywane w ramach szczególnego korzystania z wód kamienie, żwir, piasek oraz inne materiały stanowią złoże kopaliny, a jeśli nie, to jak powinny być one traktowane i jakie będą tego dalsze konsekwencje prawne z tego tytułu.

Słowa kluczowe: Złoża kopalin i ich wydobywanie, szczególne korzystanie z wód, kruszywa żwirowe, rumowisko rzeczne, łożysko wody płynącej, własność wód

 1. Karolina Jędrzejek, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Aktualne problemy gospodarowania odpadami”, Katowice 9-10 maja 2019 roku

NR 1i 2/2020

 

Numer dostępny tutaj: https://journals.us.edu.pl/index.php/ppgos/issue/current

 

1. Paulina Biskup

Czy art. 26a ustawy o odpadach pomoże w walce z nielegalnym gromadzeniem odpadów?

Celem niniejszego artykułu jest omówienie problematyki stosowania art. 26a ustawy  z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, który dodany został do u.o. na mocy przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Organy administracyjne już od kliku lat zmagają się z narastającym problemem nielegalnego gromadzenia odpadów. Znacząca większość przypadków dotyczy postępowań mających na celu usuwanie odpadów nielegalnie zgromadzonych na tzw. dzikich wysypiskach oraz w wyniku zaśmiecenia, a tylko niewielki odsetek postępowań prowadzonych jest przez organy administracji w związku z nielegalnie zgromadzonymi odpadami w wyniku prowadzonej przez podmioty działalności gospodarczej. Problemy z jakimi borykają się organy administracji spowodowały wprowadzenie przez ustawodawcę art. 26a do u.o., na mocy którego organy administracji upoważnione zostały do zastępczego usuwania porzuconych odpadów.

W pierwszej części artykułu autor omawia treść zmian wprowadzonych do u.o. na mocy nowelizacji 2019, następnie przechodzi do omówienia szczegółów związanych z zainicjowaniem postępowania administracyjnego na mocy art. 26a u.o. W dalszej kolejności autor skupia się na  omówieniu środków prawnych przysługujących osobom zainteresowanym w wszczęciu przez organ administracji postępowania na podstawie powyższego przepisu. Na zakończenie omówiono problemy mogące się pojawić w związku z stosowaniem przez organy administracji art. 26a u.o.

2. Martin Dufala

Municipal Waste Management Objectives and Instruments in the Slovak Republic

(Cele oraz instrumenty gospodarowania odpadami komunalnymi w Republice Słowackiej)

Artykuł dotyczy analizy gospodarki odpadami komunalnymi w Republice Słowackiej. Autor ocenia stan realizacji celów gospodarowania odpadami zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, zajmuje się rolą podmiotów zaangażowanych w gospodarkę odpadami komunalnymi oraz analizuje możliwe metody i instrumenty, które mogą być wykorzystane do osiągnięcia wyznaczonych celów.

3. Aleksander Lipiński

Komentarz do art. 22 – 23 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

 Zgodnie z art. 22 Pr.g.g. koncesji górniczych i geologicznych, w zależności od rodzaju i miejsca prowadzenia działalności, udziela minister właściwy do spraw środowiska, starosta lub marszałek województwa. Udzielenie koncesji musi być zawsze poprzedzone współdziałaniem z organami określonymi w art. 23 (takimi jak prezes Krajowej Agencji Energii Atomowej, *, władze odpowiedzialne za gospodarkę wodną itp. ) W zależności od rodzaju koncesji lub miejsca prowadzenia działalności, „organy współdziałające” konsultują projekt koncesji (opinia) lub projekt musi być z nimi uzgodniony. Niestety, w większości sytuacji przesłanki decydujące o wynikach takiego współdziałania są bardzo niejasne. Wynik współdziałania może być kontrolowany przez sąd administracyjny.

4. Ryszard Mikosz

Własność kopalin i własność wód - kilka uwag o konstrukcji prawnej

 Przedmiotem rozważań zawartych w artykule jest analiza konstrukcji prawnej zastosowanej w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. w odniesieniu do własności kopalin oraz w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w odniesieniu do wód. Analiza ta objęła ustalenie przedmiotu własności, podmiotów uprawnionych, treści własności oraz instrumentów ochrony przysługujących właścicielowi. Wykazała ona sporo istotnych mankamentów regulacji prawnej, zwłaszcza tej, która dotyczy własności wód. Regulacja ta jest bowiem mocno niekompletna, nadto zaś rozproszona i pozbawiona wyraźniejszej myśli przewodniej.

 5. Oskar Możdżyń

 Status pojazdu mechanicznego jako odpadu. Sprzedaż, import i naprawa po szkodzie całkowitej. Uwagi wybrane

 Uczestniczenie przez pojazdy mechaniczne w zdarzeniach drogowych skutkuje koniecznością ich naprawy lub wycofania z eksploatacji. Czynności te poprzedzone są najczęściej postępowaniem likwidacyjnym prowadzonym przez zakład ubezpieczeń, który w jego toku może orzec o tzw. szkodzie całkowitej. Ekonomiczna nieopłacalność naprawy często jednak nie wiąże się z uznaniem pojazdu za odpad i wycofaniem go z eksploatacji. Autor definiując pojęcie szkody całkowitej omawia jej skutki dla uznania pojazdu za odpad w kontekście jego sprzedaży, naprawy, importu i wycofania z eksploatacji.

6.  Filip Nawrot

Zasada stałej suwerenności nad zasobami naturalnymi w orzecznictwie sądów międzynarodowych

Pomimo światowej tendencji odchodzenia od tradycyjnych źródeł energii i zmniejszania udziału elektrowni węglowych w produkcji energii, to wydobywanie innych kopalin, poza węglem, wciąż jest podstawą ludzkiej egzystencji. Wciąż jednak pozostaje wiele nie do końca zbadanych zagadnień związanych z górnictwem. Podstawowym celem tego opracowania jest zdefiniowanie problemów prawnych połączonych z górnictwem transgranicznym oraz tak zwanymi zasobami naturalnymi dzielonymi, a także przedstawienie rozwiązań wyodrębnionych problemów. Kolejnym etapem, po przeanalizowaniu pojęć zasobów naturalnych oraz zasobów naturalnych dzielonych w poprzednich pracach, jest analiza zasady stałej suwerenności nad zasobami naturalnymi w orzecznictwie sądów międzynarodowych.

W pierwszej części niniejszego artykułu przedstawiono teoretyczne podstawy konieczne do dalszych rozważań. Zawiera ona definicje oraz podstawy zasady stałej suwerenności nad zasobami naturalnymi. Druga część opisuje najbardziej istotne prawa i obowiązki wynikające z omawianej zasady. Na koniec zaprezentowano analizę orzeczeń sądów międzynarodowych w odniesieniu do zasady stałej suwerenności nad zasobami naturalnymi oraz wnioski wynikające z tej analizy.

7. Oleksandra Oliynychuk

Current state of ecological taxation in Ukraine and its improvement according to the EU experience (Obecny stan opodatkowania ekologicznego na Ukrainie i jego poprawa w zgodzie z doświadczeniami Unii Europejskiej)

Artykuł został poświęcony różnym aspektom opodatkowania ekologicznego na Ukrainie i w UE. Dokonano podziału podatków ekologicznych na Ukrainie ze względu na podmioty opodatkowania oraz przedstawiono ich zestawienie z podatkami ekologicznymi funkcjonującymi w UE. W pracy zostały odzierciedlone niektóre najwyższe i najniższe kwoty emisji zanieczyszczeń ze stacjonarnych źródeł zanieczyszczenia. Określono efektywność fiskalną opodatkowania ekologicznego na Ukrainie. Zasugerowano sposoby udoskonalenia systemu opodatkowania ekologicznego na Ukrainie ze względu na doświadczenia UE.

8. Gabriel Radecki

Pojęcie wydobywania kopalin ze złóż w kontekście prawa wodnego

 Wydobywanie kopalin jest przedmiotem ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Autor stara się porównać oraz rozróżnić zakres obu aktów, wyjaśniając przy tym kluczowych pojęć, w następującej kolejności: kopalina, złoże i wydobywanie. Dochodzi on do konkluzji, że Prawo geologiczne i górnicze oraz Prawo wodne krzyżują się jedynie w przypadku, w którym kopaliny tworzą złoże zlokalizowane w wodach powierzchniowych. Jednakże taka sytuacja zdarza się rzadko jako efekt działań człowieka, ponieważ zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 19 Prawa geologicznego i górniczego, złoże kopalin definiuje się jako naturalne nagromadzenie minerałów.  

 

9. Michał Wojtanek

Prawny model postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Przedmiotem artykułu są ogólne zagadnienia związane z gospodarowaniem zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. We wstępie opisano subiektywne spostrzeżenia co do obecnej sytuacji związanej z powstawaniem elektroodpadów przy uwzględnieniu ogólnych danych liczbowych przedstawionych przez GUS. Następnie wyjaśniono problematykę uzyskania przez sprzęt elektryczny i elektroniczny statusu odpadu oraz  zaprezentowano podstawowe regulacje dotyczące WEEE obowiązujące na terenie Unii Europejskiej oraz Polski. Opisano również system gospodarowania WEEE w oparciu o przepisy krajowe, poddając go następnie ocenie oraz przedstawiając koncepcje rozwoju regulacji dotyczących EEE.

 

 

NO 1/2016

 1. Przemysław Kusik, Legal Framework for the Construction of Noise Barriers with Reference to Road

Investments The article analyses legal regulations concerning the application of noise barriers with reference to road investments. It discusses general provisions aimed at protecting the environment against noise, special regulations pertaining to roads, and the legal status of a noise barrier. The role of noise barriers was approached in the context of the environmental impact assessment of a project. It was also necessary to take heed of the impact of noise barriers on third parties’ interests and the landscape.

 

2. Aleksander Lipiński, Comment on Art. 1—2 of Mining and Geological Act

The commented rules determine the basic scope of Geological and Mining Act of 9 June 2011. It covers the performance of geological work, extracting minerals from deposits, underground non-reservoir storage of substances, and also — as part of a demonstration project — the underground storage of waste and carbon dioxide. The provisions of this Act shall apply correspondingly to some other use of the interior of the Earth’s crust.

 

3. Aleksander Lipiński, Comment on the Essay Shale Gas in Poland. Legal and Environmental Aspects. Ed. M. Stoczkiewicz. Warsaw: Report of ClientEarth, December 2014, 2014, pp. 99

The authors of the report analyse the risks and threats to the environment that may occur in connection with prospecting for, exploration of and exploitation of shale gas in Poland. The report includes both the requirements of European and Polish law. According to the authors, these solutions do not provide sufficient environmental protection. Their assessments are not only based on false premises, but also are devoid of adequate justification.

 

4. Aleksander Lipiński, Comment on the Judgement of Chief Administrative Court of 20 May 2015, II OSK 394/15

The commented judgment regards the statutory command to include information about mineral deposits in the study of conditions and directions of local (spacial) development. Since the municipal council had ignored this obligation while preparing the study, the voivode (as the supervisory authority) had an obligation to appropriately modify this document by replacement ordinance. Environmental Protection Law in its Art. 72 provides that such studies as well as local development plans must take into account the current and future needs related to the mining of minerals from deposits.

 

5. Jarosław Ptak, Forest definition in the Forest Act

Forest is a concept difficult to define in legal language. In European Union Member States the concept refers to both, an area from 0.05 ha up to 2 ha as well as an area of tree crowns from 10% to 30%. Forest definition in Poland is significantly different from the forest definition included in the European Union legislation. The Forest Act introduces four criteria of considering a given land a forest: environmental criterion, spatial criterion, criterion of the use for forest production and criterion of a relation with forest management. For the purpose of proper interpretation of forest definition, the interpretation of the following criteria is of importance: the use of the land for the purposes of forest management and its use for forest production. It is necessary to amend the forest act in the scope of specifying the forest definition. The legislator should also solve the problem concerning the issue of types of forest crops, a type of forest stand that can be considered as forest. A new forest definition should include the issue of planting fast-growing trees, pines understood as a separate type of production forests and the issue of considering the land as forest area, when this land cannot be of use for forest management.

 

6. Sebastian Wójcik-Jackowski, Exclusive rights to the area within the performed works under geological geothermal energy

The subject of the text is the issue of geothermal energy, considered in the context of the rights to a plot of land and the interior of the Earth when conducting geological works under the relevant legislation in this matter, which have been analyzed taking into account the specifics ofspecified types of renewable energy sources.

 

NO 2/2016 

 

1. Klaudia Cholewa, Legal rules of the management of endof life vehicles

The article describes the legal rules of the management of end of life vehicles. To begin with, I present the legal regulations concerning end of life vehicles and the general principles of wrecks management. Hereinafter, I characterize the obligations of operators participating in the recycling of end of life vehicles: producers, distributors and other operators introducing vehicles as well as collectors, dismantlers and shredders.

 

2. Aleksander Lipiński, Comment on Art. 3—5 of Mining and Geological Act

Art. 3 determines the situations in which the Geological and Mining Law does not apply; Art. 4 applies to mining (with the exception of the law in question) of certain minerals by individuals to meet their own needs. Art. 5 defines therapeutic (curative) waters, thermal waters and brines, and determines that they are minerals within the meaning of the GMA.

 

3. Mikołaj Machowski, The decison on environmental conditions regarding to projects in the field of geology and mining

This article discusses legal regulations regarding the decision on environmental conditions, with special emphasis on projects in the field of geology and mining. It covers the matter of investment decisions which are essential for geology and mining. There have been discussed the issues of projects requiring the decision on environmental conditions and the procedure for obtaining such a decision. The basic terms such as geology and mining, the decision on environmental conditions, the concession, selected investment decisions, geological works, the mining area as well as the mine operating plan have also been explained in this article. Moreover, there has been discussed the matter of public authorities competent to issue decisions on environmental conditions. This article includes examples of practical problems derived from jurisdiction. It also indicates changes in the regulations regarding the decision on environmental conditions, taking into account activities in the field of geology and mining.

 

4. Wojciech Radecki, Gabriel Radecki, Czech Land law from the polish point of view

The subject of this paper is a short presentation of opinions of the Czech authors expressed in the monograph “Introduction to the land law”. By the land law the authors of this monograph mean an interdisciplinary area of law which deals with the sources, methods, principles and tools of private and public law concerning legal relations which subject is land. The land law reveals strict and direct relation with the environmental law. After each of 17 chapters of this monograph resemblances and differences with the Polish law are presented.

 

5. Janusz Stochlak, A cablecar railway to Kasprowy Wierch as a source of arguments and a contribution to future development of tourism

The increasing interest in the writings of the forgotten Polish emigrant Andrzej Bobkowski  (1913—1961) caused that it is worth to present his publication devoted to an extremely fast building of a cablecar railway from Zakopane—Kuźnice to Kasprowy Wierch. The article entitled The overhead tunnel and not [fictional] Kellerman tunnel between Europa and America under Atlantic Ocean was written in 1958 for the emigration Radio “Free Europe” in Munich on the 25th anniversary of the opening of this railway and published in Poland in 1987. The construction of this cable‑car railway (built in 1935—1936) was mentioned several times in the letters of Andrzej Bobkowski to his uncle Alexander Bobkowski (1886—1966), who was the vice‑Minister of Transport. Aleksander Bobkowski had the idea of this cable‑car railway and personally supervised its construction. The construction of this railway was considered “a scandal” and divided the scientists and the public into two opposite camps: one for preserving nature in Tatra Mountains and the other for the construction of the cable‑car railway. The fact of building this railway was usually presented only from the point of view of preservation of nature who criticized the enterprise. Therefore it seems worth to present the arguments from the article of A. Bobkowski from 1958 for construction of the cable‑ car railway. Andrzej Bobkowski was able to foresee the future tendency for mass‑tourism and skiing and its value for the development of Zakopane.

 

6. Katarzyna Zawada, Access to Information on the Environment in the Procedure of russian ecological Expertise

Legal regime of access to information on the environment in Russian Federation law is significantly different from the one accepted by the member states of the European Union. Its main characteristic is the lack of a single legal act regulating all aspects of this subject. The aim of the article is to present solutions that were adopted in this area in the provisions concerning ecological expertise, which is one of the most important institutions in russian environmental law.

 

NO 1/2017

 

1. Aleksander Lipiński, Comment on Art. 6—9 of Mining and Geological Act

Art. 6 contains over twenty definitions of key terms of the GMA; Art. 7 provides that the mining and geological activity must not violate the use of the land, determined first of all by the local development plans and the acts of law; according to Art. 8 decisions referring to the marine waters must be agreed with marine authorities and determines who the are; Art. 9 provides that, if the cooperating authority does not take a solution within the time provided by law, it shall be presumed that it does not object to the decision sought.

 

2. Aleksander Lipiński, Local development (spatial) zoning plan as a source of law

In the light of the Constitution the source of universally binding law in the Republic of Polish is, inter alia, the local law (art. 87). Feature of the local law is that it is created by the local authorities on the basis of acts of the Parliament and for their implementation. It shall be binding only within the limits of the jurisdiction of a local authority. An example of such local law is a resolution of the municipal council on the adoption of a local development (spatial) plan. Such a plan is optional and only in a few cases the law requires its adoption. The primary function of the local development (spatial) plan is to determine the destination area covered by it, including the delimitation of areas with different functions. This is very important from the point of view of the requirements for land management and environmental protection. If such a plan is the universally binding local law, it must be edited according to such rules that apply to the drafting of the texts of the law. Also, its interpretation must be done according to those rules.

 

3. Małgorzata Mokrosz, Technical options for biomass combustion in view of the current legal

The aim of the paper is to discuss of the issues related to combustion and co-combustion of biomass by power plants, in view of the Polish regulations. Relevant risks and  operating  problems, resulting from the preferences offered for the use of biomass to produce electricity are taken into account. The EU climate policy EU, related to the introduction of biomass to the power sector as well as different types and characteristics of the biomass used, operating and maintenance problems resulting from co-combustion of biomass with coal, the prospective of biomass combustion and co-combustion are analyzed in the paper. A need to carry on with regulatory works aiming at developing of new legal acts and modifying the existing ones, according to the availability of energy resources and technical options for the production of electricity from biomass, was also pointed out.

 

4. Filip Nawrot, Construction project of the renewable energy installation and spatial planning

The main point of this paper is to present what role regulations concerning spatial planning have on the construction process of the renewable energy installation. In the first part the influence of the zoning plan to construction project of the renewable energy installation is described. Second part is dealing with two types of zoning permits and shows their importance for construction project of the renewable energy installation. In the last part changes included in the bill concerning Spatial planning act are discussed by the author. It also contains the analysis of the recently enacted act concerning investments in wind farms. At the end there is made an attempt to evaluate present regulations and de lege ferenda proposals.

 

5. Gabriel Radecki, Counteract failure to act of voivodeship sejmik concerning recognition installation as regional installation for disposal of municipal wastes or installation for substitute service

The paper considers the question of legal means which may be taken by an entrepreneur who inefficiently applies for recognition an installation he conducts as regional installation for disposal of municipal wastes or installation for substitute service. The latter installations are indicated in resolution of voivodeship sejmik (regional assembly) on execution of voivodeship waste management plan in order to receive municipal wastes produced within a region of waste management, established in the plan. In a result the entrepreneur can lodge a complaint to the administrative court, either against the resolution which omits his installation or against the failure to act by the voivodeship sejmik. Unfortunately neither of these complaints seems to be a satisfactory mean of protection of rights of the entrepreneur, first of all because of the fact that the court is not entitled to oblige the sejmik to issue the resolution fulfilling entrepreneur’s expectations.

 

NO 2/2017

 1. Aleksander Lipiński, Comment on Art. 10—12 of Geological and Mining Act of 2011

According to Art. 10 of GMA deposits of hydrocarbons, hard coal, and methane occurring as an accessory accompanying mineral, lignite, metal ores except of bog soddy iron ores, native metals, radioactive element ores, native sulphur, halite rock salt, potassium salt and potassium — magnesium salt, gypsum and anhydrite, precious stones (gemstones), curative waters, thermal waters and brines — irrespective of their location (the place of their occurrence), are subject to mining property belonging to the State Treasury. Mining property also covers the parts of the formation rock mass located outside the borders of the land property, in particular those located within the maritime territories of the Republic of Poland. All other minerals are the subject to the land property. The provisions of the Civil Code apply, mutatis mutandis, to the mining property. The State Treasury, in the limits prescribed by the law, to the exclusion of other persons, may use the object subject of the mining property or dispose of its rights solely by the creation establishing of a mining usufruct. The mining property is inalienable (non-transferable).

 1. Aleksander Lipiński, Extraction (mining) of minerals in spa municipalities

The Act of 28 July 2005 on spa treatment, spa resorts and their protective zones and spa municipalities provides that mining of mineral resources other than natural therapeutic resources is prohibited. The question arises whether this ban applies to mining of minerals by the open-pit method only, or by underground and drilling as well. Another problem is to determine whether the spa municipality may demand the expiry of the mineral mining license „in the spa area” that was issued before the entry into force of such ban.

 1. Filip Nawrot, Italian environmental law

The main aim of this paper is to present a catalogue of sources of Italian environmental law and legal rules concerning Italian environmental law. Remarks about the name of this discipline in the Italian Republic are made in the first part of the paper. Afterwards the list of basic acts regulating environmental issues in Italy is demonstrated. In the third part author discuses catalogue of selected legal rules, and in the last part development of the legislation concerning forms of nature conservations in the Italian Republic is presented and particular forms are shortly characterized. 

 1. Gabriel Radecki, The mine as a place of performance of mining work entitling to mining old-age pension

The Act of 17 December 1998 r. on old-age pensions and disability pensions from the Social Insurance Fund provides for mining old-age pension awarded under the preferential rules. Namely some miners have right to retire before the statutory retirement age, especially in case they are employed in mines of kinds specified by statute. The paper considers the notion of “mine” with regard to Act of 9 June 2011 — the mining and geological law, particularly regulation concerning concession for exploitation of minerals from deposits and mining plants. The prescriptions of the latter Act, which refer to liquidation of mining plants, as well as the Act of 7 September 2007 on functioning of the mining industry, must be taken into account to answer a question when the mine becomes inactive

 

NR 1 i 2/2018

1. Klaudia Cholewa, Changes in the universal protection of trees and shrubs in Poland in 2017

This paper presents the most important changes in the field of universal protection of trees and shrubs in Poland that were made in 2017 and their consequences, especially the problem of removing trees from real property belonging to natural persons for purposes not related to economic activity and the new institutions introduced in June 2017.

2. Aleksander Lipiński, Commentary to Art. 13—17 Geological and Mining Act

The commented provisions specify the mechanisms of creation and content of mining usufruct. The latter can be established only with reference to the space covered by the mining property (inside the earth’s crust), and especially mineral deposits existing within its borders. It is created by way of a contract that specifies the duration of this right and the remuneration for its establishment. It is strongly associated with the (mining) license; the contract causes the legal effect specified in it only if a license has been granted and expires with the loss of its validity. In specific situations (provided by the law) the enterpreneur may demand the establishing of the mining usufruct. In other situations establishment of mining usufruct may be preceded by a tender. The content of the said right is the exclusive right to use the designated space, for (respectively) searching for (exploring) mineral deposits, their mining, underground storage of waste, underground storage of carbon dioxide and some other types of use of the subject of mining property. In situations not regulated by the GMA, the lease requirements apply, mutatis mutandis.

3. Filip Nawrot, Environmental Impact Assessments of the geological and mining projects

The presentation of the procedure of environmental impact assessment of geological and mining projects at the Natura 2000 areas is the main aim of this paper. Reflections in this field have already been made in literature. But it is worth to analyse again this topic, because there are still a lot of mineral deposits at the Natura 2000 areas, and the growing number of new areas, as well as the existing ones, severely hampers the taking up and pursuit of the geological and mining activity. In the first part of the paper some remarks about the definitions connected with Natura 2000 areas are presented. Later the types of the environmental assessment impact, which may be conducted during the realisation of geological and mining projects are mentioned and discussed. At the end conclusions from this analyse are presented.

 4. Ewa Radecka, Control of compliance with bans on national parks and nature reserves

This article aims to bring the issue related to compliance control in two area conservation forms: the national park and nature reserve. This study draws attention to the differences occurring not so much in the protection regime resulting from art. 15 of the Nature Conservation Act, because these are insignificant, and from control just. In addition, not only problematic issues in the scope of the discussed matter were noticed, but also de lege ferenda conclusions were formulated.

5. Ewa Radecka, Reserve protection in forests after recent changes

This study focuses on the legal consequences of the amendment to the Forest Act made by the Act of 16 December 2016 amending the Nature Conservation Act and the Forest Act. Within the scope of interest remains introduced by the act amending Article 14b in the context of protection for nature reserves.

6. Gabriel Radecki, Extraction of minerals from surface waters

According to art. 34 point 8 and art. 389 point 2 of the Act of 20 July 2017 Water Law extraction of stone, gravel, sand and other materials from surface waters is a special use of waters which requires a water law permit. However, art. 21 item 1 point 2 of Act of 9 June 2011 Geological and Mining Law statutes that an activity in the scope of exploiting minerals from deposit can be executed after granting of concession. In a consequence legal doctrine and judicature claim that someone who extracts minerals from surface waters should obtain both water law permit and concession. The paper indicates negative effects of such double regulation and presents conception of distinction between subjects of these two Acts in aforementioned range.

7. Sebastian Wójcik-Jackowski, Responsibility for Damages with Geological Works that do not Require a Concession

The text contains considerations regarding liability for damage caused by geological works that do not require concessions. The author shows the problems associated with its bearing on the basis of Geological and Mining Law, occurring due to the fact that in the case of such works, the set of facilities does not always have the status of a mining plant, and the actions taken are not understood as its movement conducted by the entrepreneur. In particular, the procedure used by the legislator raises objections in the form of introducing a series of referrals. They are intended to allow for wider application of the rules regarding damage caused by mining plant operations, which, however, was not carried out in a clear manner. The doubts of linguistic nature appearing at the same time, lead to the use of systematic and historical interpretation in order to eliminate them.

8. Monika Król

9. Filip Nawrot

 

NO 1/2019

1. Małgorzata Brzóska, The amendment to the Waste Act: new obligations of the entrepreneurs collecting and / or processing waste — selected aspects

The aim of this study is to present doubts related to the new legal instruments introduced by the Act of 20 July 2018 amending the Act on Waste and some other acts, which entered into force on September 5, 2018. The Amendment to the Act on Waste, adopted at the time when fires of installations for waste management and the so-called wild dumps were sweeping through Poland in the period June — July 2018, was supposed to be an antidote to the problems of excessive accumulation of waste in waste collection areas and in places not provided for such a purpose. Not exactly precise redaction of the provisions led to a situation in which, after several months from the date when the amendment came into force, there are still many questions requiring deeper analysis or amendment of the amended provisions. The main changes concern the shortening of the waste storage period, the introduction of mandatory video monitoring of storage and waste storage, change of the competent authority for issuing permits for collecting and processing waste, limiting the list of legal titles to real properties on which waste management can be carried out, introduction of competences to the Waste Act granted to the city (poviat) commander of the State Fire Service at the stage of applying for a permit and at the stage of control, introducing the need to lodge security for claims or new grounds for refusal of related permits, including the punishment of partners and members of company bodies. Due to the fact that the intertemporal regulations require entrepreneurs conducting economicactivity in the waste management sector to submit applications for the change of existing permits — under pain of their expiry — within 12 months from the date of the entry into force of the amendment to the Waste Act (i.e. until 5 September 2019), it seems necessary to urgently focus on this topic.

2. Daria Danecka, Collaboration of the Inspection of Environmental Protection with other authorities and services

The cooperation of the Inspection of Environmental Protection with other authorities and services is the subject of the article. The latest amendments to the Act on the Inspection of Environmental Protection of 20 July 2018 were taken into account. It was pointed out that in order to be able to carry out its tasks, the Inspectorate for Environmental Protection was obliged to cooperate with other authorities. It was indicated what the scope of this cooperation is and what it should include. The final remarks pointed out that the scope designated by the legislator is not sufficient for efficient cooperation. A de lege ferenda solution was also proposed.

3. Grzegorz Dobrowolski, The role of the principle of sustainable development in the legal regulation of geology and mining [Rola koncepcji zrównoważonego rozwoju w prawnych regulacjach dotyczących geologii i górnictwa]

This study summarizes the results of research conducted during the implementation of the research project "Sustainable development as a factor determining the legal basis for management of geological resources of the environment" which was based on the agreement No. DEC-2012/05 / B / HS5 / 00632 concluded with the National Science Centre with seat in Krakow. The full results of the research were included in two monographs. The first one is "Sustainable development as a factor determining the legal basis of management of geological resources of the environment", edited by G. Dobrowolski, Katowice 2016. The second one is "Management of geological resources of the environment in the light of the principle of sustainable development. Legal issues, Publisher of the University of Silesia, Katowice 2018, edited by G. Dobrowolski.

4. Magdalena Kubiak, Logistics processes in waste management and examples of their improvements

The article deals with the problem of waste management and related to this, waste logistics. The main sources of waste generation are presented. The waste logistics system is also defined and discussed, where its significant impact on waste management was emphasized. What is an important part of the article are examples of waste logistics improvements, thanks to which time and money can be saved. The main sources of waste generation are also presented here. The conclusion is that the deliberate and effective application of the waste logistic system and the introduction of possible improvements to it are aimed at systematizing certain specific activities in order to process waste as quickly and efficiently as possible.

5. Aleksander Lipiński, Commentary to Art. 18—20 Geological and Mining Act

The Art. 18 of the Geological and Mining Act which is being commented on determines the premises and the mode of obtaining by the entrepreneur the right to use other people’s land necessary to conduct activities regulated by the Act. Such a right is established in return for remuneration, but it cannot include the rights to gain profits from the property. In some circumstances the landowner may demand from the entrepreneur to buy out the real estate. In turn, Art. 19 grants an entrepreneur who conducts certain types of licensed activities (including mining of hydrocarbons, hard coal, lignite) the right to demand the buyout of the real estate necessary for such a purpose. In both situations, disputes are subject to resolution by common courts. However, some other solutions in this respect are provided for in regulations on expropriation of real estate. Next, pursuant to Art. 20 the use of mine water for the needs of the mining plant is free of charge.

6. Ryszard Mikosz, Using the environment (a few comments on the background of Article 4 of the Act of April 27, 2001 — Environmental Protection Law)

What is the subject of the article is the analysis of a legal regulation contained in art. 4 of the Act of 27 April 2001 — Environmental Protection Law. This regulation applies to general rules of utilizing the environment. It follows from the considerations that the law is affected by serious shortcomings. It appears to be incomplete and without a clearer idea. The function and relation to specific regulations concerning the utilization of the environment are also vague.

7. Filip Nawrot, Date for the reports from the Act of 13th September 1996 on Maintaining cleanliness and order in municipalities

The main aim of this paper is to present doubts connected with the date for the reports from the Act of 13th September 1996 on Maintaining cleanliness and order in municipalities and the issue of the “null reports”. Cases concerning administrative monetary penalties for delayed reports prepared by the entities conducting activity on the basis of the Act on Maintaining cleanliness and order in municipalities, were analyzed by the administrative courts multiple times. Imprecise redaction of some articles, lack of some regulations untill a certain moment, the absence thereof in the literature and disparity in judicature make this issue worth being considered again. Also the issue of the “null reports” is still not clear. In the first part, the author analyzes regulations in this matter, including the reporting obligations. Further, the views from the doctrine and the jurisdiction are presented. In the following part, the evaluation of present regulations is made. The last part concerns the “null reports”.

 

No 2/2019

 1. Artur Biela, Selected legal aspects of administrative decisions authorizing the removal of trees and shrubs

When an administrative authority issues a permit to remove trees or shrubs pursuant to Article 83 of the Nature Conservation Act, it must face regulations that interpret many interpretation problems. The article is an analysis of several selected legal aspects regarding the provisions used for granting permits. The dominant view was questioned that the permit issued subject to the performance of relevant works is a conditional administrative decision. The author also pointed to doubts regarding the legal nature of the administrative decision in the scope of shaping the subjective law, since this entitlement will have different forms depending on who and on what legal basis applies for permission to remove trees or shrubs. In addition, attention was given to the lack of precision in the provisions regarding permits issued at the request of the transmission system owners, which, due to their expropriation nature do not sufficiently protect the interests of the tree owner.

 1. Marek Kubista, Notification of intention to remove a tree from the property owned by natural persons for non-commercial purposes

Pursuant to the Act of May 11 2017, which amended the Environment Protection Act, the Polish legal system has incorporated new notification procedure. This procedure finds application when trees are growing on property belonging to natural persons, and are going to be removed with no relation to the economic activity. Between the notification of intention to remove a tree or a bush, and necessity of obtaining permission from competent authority, significant differences can be found.

 1. Aleksander Lipiński, Commentary to Art. 21 of Geological and Mining Act
  The provision being discussed determines the subject matter of licensing. A license is required in order to conduct operations in the area of:
 • propecting for or exploration of most of the mineral deposits covered by the mining property (including hydrocarbons),
 • prospecting for or exploration of the underground carbon dioxide storage complex,
 • mining of minerals from deposits (including hydrocarbons),
 • underground non-reservoir storage of substances,
 • underground waste storage,
 • underground storage of carbon dioxide.

The licensing of hydrocarbons is carried out on special terms regulated by further provisions of the discussed Act.

To the matters not settled by the Geological and Mining Law, the provisions of the Act of 6 March 2018 - Entrepreneurs' Law apply with certain exceptions.

 1. Sebastian Wójcik-Jackowski, MINING OF GRAVEL AGGREGATES FROM BEARING OF FLOWING WATER

Abstract: The study shows the problems associated with the mining of gravel aggregates, due to the emerging doubts about the legal qualification of this type of activity at the interface between the Geological and Mining Law and Water Law. It presents an original approach in order to eliminate them, by attempting a clear dividing line when applying each of the acts in the discussed scope, depending on the actual state of affairs we deal with. Presented considerations are going in the direction of determining whether the stones, gravel, sand and other materials extracted in the particular use of water constitute a mineral deposit, and if not, how they should be treated and what are the further legal consequences of this.

 1. Karolina Jędrzejek, 

  A report from a scientific conference “Current issues of waste management”, Katowice 9-10th May 2019

 

No 1 i 2/2020

 

Paulina Biskup,

Will the article 26a of the Act on Waste help in the fight against illegal collection of waste?

The main purpose of this article is to discuss the application of Article 26a of the Act of 14 December 2012 on Waste, which was added to this Act under the provisions of the Act of 19 July 2019 amending the Act on Maintaining Cleanliness and Order in Municipals and certain other acts. Administrative bodies have been struggling with the growing problem of illegal waste collection for several years. The vast majority of cases concern proceedings to dispose of waste illegally collected in so-called wild landfills and as a result of litter, and only a small percentage of proceedings are conducted by administrative bodies in connection with illegally collected waste as a result of business activity. The problems faced by administrative bodies resulted in the introduction by the legislator of Article 26a to the Act on Waste, under which administrative bodies were authorized to dispose of abandoned waste instead.

In the first part of the article the author discusses the content of the changes introduced to the Act on Waste under the amendment from 2019, further discusses the details related to the initiation of administrative proceedings under Article 26a of the Act on Waste. Next, the author focuses on the discussion of legal remedies available to persons interested in initiating proceedings under mentioned above Article. At the very end, the problems that may arise in connection with the application of Article 26a of the Act on Waste by administrative bodies are described

Aleksander Lipiński

Comment on art. 22—23 of Geological and Mining Act

According to art. 22 of the GMA mining and geological licences, depending on the kind and place of the activity, are granted by the minister in charge of the environment, the head of the poviat or the marshal of the voivodship. The grant of the licence always must be preceded by cooperation with the authorities determined in art. 23 (like the President of National Atomic Energy Agency, the head of the local community, authorities responsible for the watermanagement etc.). Depending on the kind of the licence or place of the activity, the „cooperating authorities” are consulting the draft of the licence (opinion) or the draft has to be agreed with them. Unfortunately, in most situations the premises determining results of such cooperation are very unclear. The result of such cooperation may be controlled by the administrative court.

Ryszard Mikosz

Ownership of minerals and water ownership — a few remarks about the legal structure

The subject of the considerations contained in the article is the analysis of the legal structure used in the Act of 9 June 2011 in relation to the ownership of minerals and in the Act of 20 July 2017 on Water Law in relation to waters. This analysis covered the determination of the subject of ownership, right holders, the content of ownership and protection instruments of the owner.

It showed a lot of significant shortcomings in legal regulation, especially that concerning water properties. This regulation is in fact incomplete, and, moreover, dispersed and devoid of a clearer idea.

Oskar Możdżyń

The legal status of the motor vehicle as waste Sale, import and damage repair after a total loss Selected remarks

The participation of motor vehicles in road incidents results in the necessity of their repair or decommissioning. Generally, these activities are preceded by a liquidation procedure conducted by the insurance company, which in its course may declare a vehicle so-called total loss. The economic unprofitability of repair is often not related to the classification of the vehicle as waste and its decommissioning. Defining the concept of total loss, the author considers its consequences on the recognition of a vehicle as waste in the context of its sale, damage repair, import and withdrawal from use in road traffic.

Filip Nawrot

Principle of permanent sovereignty over natural resources in rulings of international courts

Despite the fact of moving gradually away from the traditional energy sources, and reducing the share of the energy from the coal-fired power stations in the energy production, extraction of the other minerals, except hard coal, is still crucial for human existence. There are still not well described issues connected with mining. The aim of this study is to define legal issues related to cross-border mining, the so-called shared natural resources, and to present solutions to problems identified accordingly. The second step, after analysis of the terms natural resources and shared natural resources in previous works, will involve an analysis of the principle of permanent sovereignty over natural resources in rulings of international courts, which will be conducted in this paper.

The first section of the paper provides a theoretical basis needed for further discussion. It presents the definition and the origins of the principle of permanent sovereignty over natural resources. The second part of the study presents the most important obligations and rights resulting from that principle. The last part includes the analysis of the rulings of international courts and conclusions of that analysis.

Oleksandra Oliynychuk

Current state of ecological taxation in Ukraine and its improvement according to the EU experience

The article deals with various aspects of environmental taxation in Ukraine and the EU. The environmental taxes in Ukraine were divided according to the objects of taxation and compared with the list of environmental taxes in the EU. Some rates for pollutant emissions from stationary sources of pollution were reflected. The fiscal efficiency of environmental taxation in Ukraine was determined. The ways to improve the system of environmental taxation in Ukraine according to the EU experience were suggested.

Gabriel Radecki

Notion of extraction of minerals from deposits in context of water law

Extraction of minerals is a subject of the Act of 9 June 2011 Geological and Mining Law as well as of the Act of 20 July 2017 Water Law. Author tries to compare and distinguish scopes of the both Acts, explaining meaning of crucial notions in the following order: mineral, deposit and extraction. He came to the conclusion that the Geological and Mining Law interferes with the Water Law only in the case when minerals constitute deposit located within surface waters. However, such a situation occurs rarely as a result of a human impact on waters, since pursuant to art. 6 item 1 point 19 of the Geological and Mining Law a mineral deposit is defined as a natural accumulation of minerals.

Michał Wojtanek

Legal model of dealing with waste electrical and electronic equipment

The subject of the article is general issues related to the management waste of electrical and electronic equipment. In the article has been explained subjective observations of the current situation related to generating electro waste, including overall numerical data. Afterwards, the issues of electrical and electronic equipment waste status were explained and presented based on WEEE regulations functioning in the European Union and Poland. Then, the WEEE management system was not only described in national regulations, but also assessed, which ultimately led to results presented as ideas for the development of EEE regulation