Zmiana rozmiaru tekstu:

poland3   united kingdom

>>STRONA ARCHIWALNA<<

PROSIMY O PRZEJŚCIE DO AKTUALNEJ STRONY CZASOPISMA: https://journals.us.edu.pl/index.php/ppgos


Zasady recenzowania opracowań w półroczniku

„Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska” (PPGiOŚ)

 1. Zasady recenzowania opracowań wpływających do Redakcji PPGiOŚ zostały dostosowane do zaleceń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 2. Teksty należy nadsyłać przez system OJS w edytowalnym formacie (DOC, DOCX lub RTF – nie: PDF). W tym celu należy wejść na stronę https://journals.us.edu.pl/index.php/ppgos, zalogować się do systemu jako “A u t o r ”, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami.

 3. Jeżeli opracowanie nie spełnia przyjętych przez Redakcję, określonych w Wytycznych PPGiOŚ kryteriów to tekst na tym etapie może zostać odrzucony.

 4. Wstępną ocenę przeprowadza Redaktor Naczelny. Prace pozytywnie zaopiniowane, po zanonimizowaniu, kierowane są do recenzji merytorycznej do niezależnych recenzentów.

 5. Procedura recenzyjna przebiega z zachowaniem zasad poufności i anonimowości.

 6. Redakcja czuwa, aby: autorzy i recenzenci nie znali swojej tożsamości jak również aby nie dochodziło do konfliktu interesów między recenzentem a autorem recenzowanej pracy (dot. to np.: osób pozostających w relacjach osobistych czy stosunkach podległości zawodowej).

 7. Wyboru recenzentów dokonuje Redaktor Naczelny wraz z Sekretarzem naukowym.

 8. Do oceny merytorycznej opracowań powołuje się dwóch recenzentów, zachowując zasadę anonimowości. Wzór recenzji.

 1. Autor opracowania jest informowany o wyniku recenzji, otrzymując jedynie istotne merytoryczne fragmenty recenzji, bez podawania nazwiska recenzenta.

 2. Lista współpracujących z redakcją recenzentów jest publikowana w pierwszym numerze czasopisma danego roku i obejmuje recenzentów za poprzedni rok kalendarzowy.

 3. Redaktor Naczelny w porozumieniu z Sekretarzem naukowym, na podstawie ocen recenzentów podejmuje decyzję o odrzuceniu opracowania, przyjęciu do druku lub odesłaniu autorowi w celu ustosunkowania się autora do uwag recenzyjnych i naniesienia odpowiednich zmian w tekście opracowania w wyznaczonym terminie (w tym celu autor wypełnia druk odpowiedź na recenzję).

 4. Poprawiony przez autora tekst opracowania wraz z recenzjami i odpowiedziami autorów na uwagi recenzentów jest ponownie przedmiotem oceny Komitetu Naukowego, który podejmuje decyzję o jego publikacji lub odrzuceniu.

 5. Teksty opracowań skierowane do publikacji poddawane są korekcie redakcyjnej i autorskiej oraz - ewentualnej - adiustacji.

 6. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w tekstach autorskich skrótów i zmian redakcyjnych. Teksty są autoryzowane. Za ostateczne brzmienie tekstu odpowiada autor

 7. Publikowanie w PPGiOŚ jest dobrowolne i wiąże się z udostępnieniem artykułu w wersji drukowanej oraz wyrażeniem zgody na opublikowanie pliku z artykułem na stronie internetowej czasopisma.

Celem zabezpieczenia oryginalności publikacji naukowych redakcja zastrzega konieczność:

- jeśli tekst jest napisany przez więcej niż jednego autora, w oświadczeniu autora należy dokładnie określić wkład poszczególnych autorów (z podaniem informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych podczas przygotowywania publikacji);

- jeśli do powstania tekstu przyczyniły się inne osoby nie będące współautorem tekstu należy ujawnić także nazwiska tych osób (np. podziękowania). Ma to na celu zapobieganie nierzetelnym praktykom naukowym, do których należy ghostwriting (tj. ukrywanie osób, które przyczyniły się do powstania tekstu) i quest authorship (tj. wymienianie jako autorów osób, które przyczyniły się w znikomym stopniu do powstania publikacji albo wcale nie wniosły w nią swojego wkładu).

Wykrycie ww. praktyk będzie skutkować powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych itp.).

Odpowiedzialność za podanie powyższych danych ponosi autor bezpośrednio zgłaszający tekst do redakcji.

W przypisie należy podać informacje o źródłach finansowania danej publikacji, takich jak np. granty krajowe, międzynarodowe, dotacje fundacji, stowarzyszeń etc.

 

Nasze czasopismo działa w zgodzie z Kodeksem Postępowania Komitetu ds. Etyki Wydawniczej (Committee on Publication Ethics – COPE). Wszystkie strony zaangażowane w proces publikacji (w tym autor i recenzent) powinny zapoznać się ze standardami zachowań etycznych (diagramy poniżej).


 

Submission review principles

"Legal Issuses in Mining and Environmental Protection" (PPGiOŚ)

 1. Principles governing the reviewing of submissions to PPGiOŚ are in line with the requirements of the Ministry of Science and Higher Education.

 2. Texts should be submitted via the OJS system in an editable format (DOC, DOCX or RTF - not: PDF). To do this, go to https://journals.us.edu.pl/index.php/ppgos, log in to the system as "A u t o r", and then follow the instructions. The text thus submitted shall then be subjected to a formal analysis to determine whether it meets editing requirements.

  In the event that a submission does not meet the Editorial Board's criteria, as laid down in the PPGiOŚ Submission Guidelines, it may be rejected.

 3. A preliminary assessment of submissions shall be carried out by the Editor-in-Chief. Once positively assessed, susmissions will be made anonymous before going through independent review.

 4. The review procedure ensures confidentiality and anonymity.

 5. The Editorial Board strives to ensure that: authors and reviewers remain mutually anonymous, and that conflicts of interest between the reviewer and author of a submission are avoided (this applies e.g. in a situation when the reviewer and author have personal relations or one is professionally subordinate to the other).

 6. Reviewers are selected by the Editor-in-Chief and Academic Secretary.

 7. Each submission shall be reviewed by two reviewers, and anonymity shall be ensured. Review template.

 8. Submission authors shall receive a copy of the reviews without the names of the reviewers.

 9. The list of reviewers cooperating with the journal's Editorial Board is published in the journal's first issue in a given year and specifies reviewers for the previous year.

 10. The Editor-in-Chief, in cooperation with the Academic Secretary and based on the reviews, decides whether a submission shall be rejected, accepted for publication, or sent back to the author so that they can address the reviewers' comments and modify their submissions accordingly within a specified deadline (for this purpose, the author fills the print response to the review).

 11. Once corrected by the author, the submission, together with the reviews and author's reply to the reviewers' comments, is once again submitted for evaluation by the Scientific Committee which decides to publish or rejest it.

 12. Submissions accepted for publication are subject to editor's proof, author's proof and final manuscript proof.

 13. The Editorial Board reserves the right to make cuts and editorial changes in submisions. The texts are subject to authorisation, and the author is responsible for the final wording of the text.

 14. Publishing in PPGiOŚ is voluntary and entails submitting an article for printing and publishing on the journal's internet website.

In order to protect the originality of publications, the Editorial Board reserves the right to:

- if a text has more than author, the author's declaration must specify precisely the input of the contributing authors (including information on who was the author of the concept, assumptions, methods. etc. used while working on the text);

- if other persons, who are not co-authors, have contributed to a text, their names must be revealed (e.g. in acknowledgements). This is intended to prevent dishonest scientific practices, such as ghostwriting (i.e. concealing names of persons who have contributed to a publication) and guest authorship (i.e. listing persons who have only made a marginal, if any, contribution to  a publication  as auhors).

Identification of such practices shall result in notifying intsitutions concerned (institutions employing authors, scientific associations, etc.) thereof.

The responsibility to submit the data specified above rests with the author directly submitting a text to the Editorial Board.

Information on the sources of funding for a given publication, such as domestic or international grants, foundation or association grants, etc., should be provided in footnotes.

Our journal works in accordance with the Code of Conduct of the Committee on Publication Ethics (COPE). All parties involved in the publication process (including the author and reviewer) should familiarize themselves with the standards of ethical behavior (diagrams below).