Zmiana rozmiaru tekstu:

poland3   united kingdom


„Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska” (PPGiOŚ) stanowią kontynuację „Prawnych Problemów Górnictwa” (ostatni numer ukazał się w 1995 r.), nad których redakcją czuwali pracownicy Katedry Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska. Czasopismo będzie ukazywać się w wersji elektronicznej.

Periodyk adresowany jest do szerokiego kręgu autorów (zarówno do praktyków jak i teoretyków, tak dla doktorantów jak i dla studentów) i odbiorców zainteresowanych przedmiotową tematyką. Głównym kryterium decydującym o opublikowaniu tekstu jest jego wartość merytoryczna i zgodność z profilem czasopisma obejmujących szeroko rozumiane prawo ochrony środowiska.

Publikacja jest dostępna także w:

- Central and Eastern European Online Library (www.ceeol.com),

- Central European Journal of Social Sciences and Humanities (http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/browse/articles.action),

- Index Copernicus World of Journals (https://journals.indexcopernicus.com), 

- BazHum (http://bazhum.pl/bib/journal/888/ oraz http://bazhum.pl/bib/journal/890/),

 - Śląskiej Bibliotece Cyfrowej (https://www.sbc.org.pl/dlibra). 

Czasopismo zostało również uwzględnione w bazie POL-Index.

Zapraszamy do czytania, jak i współpracy!

NR ISSN: 2451-3431

bazhum


 

"Legal Issues in Mining and Environmental Protection" (PPGiOŚ) [Title in Polish: "Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska") is a continuation of "Prawne Problemy Górnictwa" [English Title: Legal Issues in Mining] – a journal edited by faculty members of the Department of Mining Law and Environmental Protection Law, whose last issue came out in 1995. The successor will be issued in digital form.

The journal is addressed to a wide spectrum of authors (representing both practice and theory, as well as PhD candidate and students) and readers interested in the issues in question. The main criterion for acceptance of an article is its substantive value and consistency with the journal's thematic profile, which is broadly defined environmental protection law.

This publication is accessible on line portals such as

- Central and Eastern European Online Library (www.ceeol.com),

- Central European Journal of Social Sciences and Humanities (http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/browse/articles.action),

- Index Copernicus World of Journals (https://journals.indexcopernicus.com), 

- BazHum (http://bazhum.pl/bib/journal/888/ oraz http://bazhum.pl/bib/journal/890/),

- Silesian Digital Library (https://www.sbc.org.pl/dlibra). 

We hope you will enjoy both reading the journal and cooperating with us. Submissions are welcome!

NR ISSN: 2451-3431

 bazhum