Zmiana rozmiaru tekstu:

Lipiński Aleksander, prof. zw. dr hab.

Autor (współautor) dwustukilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa górniczego, prawa ochrony środowiska i prawa cywilnego (artykuły, monografie, glosy, podręczniki) oraz kilkuset opinii prawnych. Doradca Ministerstwa Środowiska.

 Przebieg kariery naukowej:

1968 – magister prawa (Uniwersytet Jagielloński),

1974 - doktor prawa (Uniwersytet Śląski),

1986 – doktor habilitowany nauk prawnych (Uniwersytet Śląski),

1991 – profesor nadzwyczajny (Uniwersytet Śląski)

1996 – profesor (tytuł naukowy)

2003 – profesor zwyczajny (Uniwersytet Śląski).

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół szeroko pojmowanej problematyki prawa ochrony środowiska, w tym gospodarowania jego zasobami geologicznymi, ochrony przyrody, a zwłaszcza wpływu tych regulacji na treść i sposób wykonywania praw podmiotowych. Jestem radcą prawnym, od ponad 20 lat współpracuję z Ministerstwem Środowiska oraz tymi przedsiębiorcami, którzy mają problemy związane ze stosowaniem wymagań prawa ochrony środowiska, zarówno na etapie podejmowania działalności (proces inwestycyjny), jak i jej wykonywania.

 

stanowisko:
profesor zwyczajny
pokój: 1.33
telefon: 32 3591205
wewnętrzny: 1205
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dyżur

 

Wykaz publikacji za lata 2008-2017

 • Niektóre rozwiązania projektu nowego prawa geologicznego i górniczego. Przegląd Ustawodawstwa Górniczego 2008 nr 5, s. 3-10
 • Prawo ochrony środowiska dla praktyków. Red. J. Jendrośka, J. Jerzmański. Verlag Dashofer Warszawa 2008-2014 (wydawnictwo ciągłe, aktualizowane kwartalnie, udział AL. ok. 10.a.a.)
 • Z problematyki zasady „zanieczyszczający płaci”. W: Prawo ochrony środowiska i prawo karne. Wrocław 2008 s. 143-154
 • The scope of Gelogical and Mining Law (in light of draft of the act after interministerial- consultations version of 21 July 2008). W: Legal aspects of mining activity. Proceedings of the 21 st World Mining Congress Session 10. Katowice 10.09.2008
 • Nowe zasady postępowania z odpadami wydobywczymi. W: Aktualne problemy prawa ochrony środowiska 2008. Red. G. Dobrowolski, Kroczyce 2008
 • Planowanie (zagospodarowanie) przestrzenne a wydobywanie kopalin. W: Aktualne problemy prawa ochrony środowiska 2008. Red. G. Dobrowolski, Kroczyce 2008, s. 102-114
 • Prawne uwarunkowania postępowania z odpadami. (W): Nowoczesne gospodarowanie odpadami. Red. A.Misiołek. Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice 2009, s.9-18
 • O potrzebie uproszczenia postępowań koncesyjnych regulowanych prawem geologicznym i górniczym. (W): Prawo ochrony środowiska jako warunek prowadzenia działalności gospodarczej. Red. J. Ciechanowicz-McLean, T. Bojar-Fijałkowski, Gdańsk 2009, s. 98-107
 • Nowe zasady odpowiedzialności za szkodę w środowisku (w:) Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe – granice i wspólne obszary. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej. Red. B. Mikołajczyk i J. Nowakowska-Małusecka. Katowice 2009, s.313-325
 • Decyzja w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia na terenie zamkniętym (W): Gospodarcze prawo ochrony środowiska. Red. J. Ciechanowicz-McLean, T. Bojar-Fijałkowski, Gdańsk 2009, s. 100-111
 • Podziemne wyrobisko górnicze jako przedmiot podatku od nieruchomości w świetle orzecznictwa sądowoadministracyjnego. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2009 nr 8, s. 11-19
 • Czy art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych odpowiada standardom konstytucyjnym ? Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2009 nr 11, s. 2-5
 • Nowe zasady postępowania z odpadami wydobywczymi (komunikat). (W): Prace Komisji Naukowych, zeszyt nr 33. Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach. Katowice 2009, s. 36-37
 • Planowanie (zagospodarowanie) przestrzenne a wydobywanie kopalin. (komunikat). (W): Prace Komisji Naukowych, zeszyt nr 33. Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach. Katowice 2009, s. 37-38
 • Z problematyki tworzenia niektórych form ochrony przyrody. (W): Człowiek a środowisko. Aspekty prawno-społeczne. Red. E. Ura, J. Stelmasiak, S. Pieprzny. Rzeszów 2010, s. 159-174
 • Glosa do wyroku WSA dnia 24 lipca 2009 r., III S.A./Gl 355/09, Orzecznictwo Sądów Polskich 2010 nr 10, poz. 105
 • Glosa do wyroku WSA z dnia 4 stycznia 2010 r., II S.A./Gl 554/09. Przegląd Prawa Ochrony Środowiska 2010 nr 1, s. 139-152
 • Brak podstaw do obciążania podziemnej infrastruktury górniczej podatkiem od nieruchomości (www.nettg.pl)
 • Prawne podstawy ochrony środowiska, Wolters Kluwer Warszawa 2010, ss. 403.
 • Udział społeczeństwa w sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, (W:) Udział społeczeństwa w zintegrowanej ochronie środowiska red. H. Lisicka, Wrocław 2010, s. 83-98
 • Z problematyki prawnej podziemnego składowania dwutlenku węgla (CCS) (W): Zmiany klimatu a społeczeństwo. Red. L. Karski i I. Grochowska. Warszawa 2010, ss. 387-396
 • Glosa do wyroku NSA z dnia 19 października 2010 r., II FSK 907/09. Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2011 nr 2 (114), s. 113-120
 • Ochrona przyrody a wydobywanie kopalin (W): "Administracja publiczna, człowiek a ochrona środowiska. Zagadnienia społeczno-prawne". Red. M. Górski, J. Bucińska, M. Niedziółka, R. Stec, D. Strus, Wolters Kluwer 2011, ss. 159-175
 • Dalszy ciąg sporu o opodatkowanie podziemnej infrastruktury górniczej. (W): Prawnicze dylematy interpretacyjne. Red. J. Glumińska-Pawlic i Z. Tobor, Toruń 2011, ss. 103-130
 • Instrumenty prawne ochrony przed powodziami w Polsce (W): Nástroje ochrany životniho prostředi – role práva. Ed. Filip Dienstbier. Univerzita Palackého v Olomouci 2011, ss. 77-86
 • Z problematyki źródeł prawa ochrony środowiska. Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka 2011 nr 1, s. 6-14
 • Nowe prawo geologiczne i górnicze. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2011 nr 9, ss. 2-13
 • W sprawie dopuszczalności zmiany „starych” koncesji na działalność regulowaną prawem geologicznym i górniczym. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2011 nr 12, ss. 2-7
 • Uchwalenie nowego prawa geologicznego i górniczego. Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka 2011 nr 2, ss. 13-21
 • Glosa do wyroku NSA z dnia z dnia 17 lutego 2011 r., II GSK 286/10, Casus zima 2011, nr 62, s. 42-45
 • New Polish Geological and Mining Law. Polish Yearbook of Environmental Law. Toruń 2011, ss. 57-84 (wspólnie z K. Lipińską)
 • Recenzja. Prawne podstawy zintegrowanej ochrony środowiska. Red. Wojciech Radecki. Wrocław 2010, Wydawnictwo Prawa Ochrony Środowiska, ss. 437. (W): Państwo i Prawo 2012, z. 1, s. 107-110
 • Uczestnicy konfliktów w dziedzinie ochrony środowiska i ich interesy. Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka 2011 nr 4 (66), s. 19-29 (ukazało się w 2012 r.).
 • Glosa do postanowienia NSA z dnia 17 czerwca 2011 r., II OW 43/11. Casus 2012 Nr 64, s. 60-64
 • Nowy rodzaj odpowiedzialności w prawie geologicznym i górniczym (analiza krytyczna art. 175). Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2012 nr 11, s. 2-7
 • Niektóre problemy prawnej sytuacji gmin i ich organów w prawie geologicznym i górniczym. (W): Ocena modelu prawnego organizacji ochrony środowiska w Polsce i na Słowacji. Red. E. Ura, J. Stelmasiak, S. Pieprzny. Rzeszów 2012, s. 257-270. ISBN 978-83-61441-99-1
 • Uczestnicy konfliktów w dziedzinie ochrony środowiska i ich interesy – aspekty prawne. (W): Konflikty środowiskowe i sposoby ich rozstrzygania. Red. H. Lisicka i A. Lisowska. Wrocław 2012, s. 25-48. ISBN 978-83-60644-10-2
 • Prawo własności nieruchomości a niektóre problemy obszarów Natura 2000. (W): Administracja publiczna a ochrona przyrody. Zagadnienia ekonomiczne, społeczne oraz prawne. Red.M. Górski, M. Niedziółka, R. Stec, D. Strus ISBN 83-86902-18-3. Warszawa 2012, s. 139-152
 • Niektóre problemy planowania przestrzennego w związku z działalnością regulowaną prawem geologicznym i górniczym. Studia Iuridica Agraria, tom X. Temida 2, Białystok 2012, s. 170-184
 • Glosa do wyroku WSA z dnia 28 września 2010 r., II SA/Ol 451/10. Przegląd Prawa Ochrony Środowiska 2012 nr 4, s. 63-83
 • Miejsce Konwencji Paryskiej w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego w prawie polskim. (W): Ochrana Svĕtového Kulturniho a Přirodniho Dĕditstvi UNESCO v Středoevropském Prăvnim Kontenxtu. Red. M. Damohorsky, V. Stejskal. Praha 2012, ss. 171-180 (opublikowano w 2013)
 • Z problematyki właściwości rzeczowej organów administracji geologicznej. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego (ISSN 0137-5490) 2013 nr 5, s. 1-7.
 • Planowanie ochrony obszarów Natura 2000. (W): Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce. Red. A.Kazimierska-Patrzyczna, M.A.Król, Szczecin-Łódź-Poznań 2013, ISSBN 978-83-89696-66-5, s. 341-358)
 • Glosa do wyroku NSA z dnia 1 sierpnia 2012 r., II OSK 829/11. Zaszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego (ISSN 1734-803X ) Nr 4 (49)/2013, s. 172-178
 • W sprawie zaskarżalności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Przegląd Prawa Ochrony Środowiska (ISSN 2080-9506) 2013 nr 2, s. 9-23
 • Prawna ochrona złóż kopalin. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego (ISSN 0137-5490) 2013 nr 9, s. 2-9
 • O potrzebie reformy prawnych przesłanek funkcjonowania geologii i górnictwa. W: Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (ISSN 2080-0819) Nr 85. Kraków 2013, ss. 249-258
 • Recenzja: A. Habuda, Obszary Natura 2000 w prawie polskim, Warszawa 2012. Państwo i Prawo (ISSN 0031-0980) 2013, z. 9, s. 117-119
 • Niektóre problemy współuczestnictwa organów administracji w procedurach regulowanych prawem geologicznym i górniczym, Finanse Komunalne (ISSN 1232-0307) 2013 nr 9, s. 64-68
 • Glosa do wyroku WSA z dnia 25 kwietnia 2013 r. , III S.A./Łd 331/13. Casus (ISSN 1427-2385 nr 70 (2013), s. 58-63
 • Some problems of the legal situation of municipalities and their authorities In the Geological and Mining Law. (In): Assessment of Legal Model of Environmental Protection in Poland and Slovakia - Posúdenie modelu právnej ochrany životného prostredia v Pol’sku a na Slovensku. Ed. E. Ura, J. Stelmasiak, S. Pieprzny. Košice 2013, pp. 236-248
 • Implementation and Enforcement of EU Environmental Law in the Visegrad Countries. Ed. V. Tomoszková et al (ISBN 978-80-244-4027-9). Olomouc 2014 (udział AL.: rozdział 2.4 Natura 2000 in Poland, s. 86-100; rozdział 4.1.1-2 Environmental Impact Assessment. Introduction. Environmental Impact Assessment In Poland, s. 177-183
 • „Konkurencyjne” postępowania koncesyjne dotyczące działalności regulowanej prawem geologicznym i górniczym. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2014 nr 2, s. 2-9
 • Zakres i przedmiot prawa geologicznego i górniczego (W): Prawna regulacja geologii i górnictwa w Polsce, Czechach i na Słowacji. Wybrane zagadnienia. Red. G. Dobrowolski i G. Radecki. Katowice 2014, s. 11-21
 • Glosa do wyroku NSA z dnia 5 grudnia 2013 r., II GSK 1310/12. Zeszyty Naukowe NSA 2014 nr 5
 • Zmiany prawa geologicznego i górniczego (tzw. nowela węglowodorowa). Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2014 nr 9, s. 2-8
 • Postępowanie kwalifikacyjne w prawie geologicznym i górniczym (W): XXIV Konferencja „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi”. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Kraków 2014
 • Z problematyki nielegalnego wydobywania kopalin. (W): „Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska. Korzystanie z zasobów środowiska”, Toruń 2014 (ISBN  978-83-72-85-767-5), s. 259-270
 •  Roboty geologiczne i wydobywanie kopalin na obszarach chronionych. (W): Działalność gospodarcza na obszarach chronionych. Niektóre uwarunkowania prawne. Red. R. Biskup, M. Pyter, M. Rudnicki, J. Trzewik. Lublin 2014, s. 199-218 
 • Prawne podstawy bezpieczeństwa energetycznego, Acta Universitatis Carolinae, 2/2015, s. 215-226.
 • Niektóre problemy solidaryzmu w prawie ochrony środowiska (w:) Idea solidaryzmu we współczesnym prawie konstytucyjnym. Doświadczenia polskie i międzynarodowe. T. II. red. A. Łabno. Warszawa 2015, s. 193-206, ISBN 978-83-7666-356-2
 • Strzelanie po zmianie. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. 2014, poz. 1662). Surowce i Maszyny Budowlane 2015 nr 1, s. 42-45.
 • Park narodowy jako forma ochrony przyrody. Krytyczna analiza stanu prawnego (w:) Ocena stanu prawnego funkcjonowania polskich parków narodowych. PWE, Warszawa 2015, s. 149-158.
 • National Park as a Form of Nature Protection. Critical Analysis (w:) Chosen Problem of Nature Conservation In Polish and International Law. Ed. P. Litwiniuk, A. Niewiadomski, R. Stec, Ł. Ciołek. Polish Economics Publishers. Warszawa 2015, s. 84-93.
 • Nowela węglowodorowa (ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw) a niektóre problemy zagospodarowania przestrzennego. Casus wiosna 2015, nr 76, s. 13-19.
 • Glosa do wyroku WSA z dnia 1 lutego 2013 r., III S.A./Gl 1076/12. Przegląd Prawa Ochrony Środowiska 2015 nr 2, s.  273-285. ISSN 2080-9506
 •  Glosa do wyroku WSA z dnia 26 listopada 2013 r., III SA/Lu 608/13. Przegląd Prawa Ochrony Środowiska 2015 nr 3. ISSN 2080-9506  
 • Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 sierpnia 2014 r., III SA/Gl 650/14. (W): Wybrane problemy prawa ochrony środowiska w orzecznictwie. Red. J. Rotko. Wrocław 2015, s. 169-178. ISBN 978-83-64512-64-3.
 •  Geologia i górnictwo w świetle niektórych wymagań zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony środowiska. Przegląd Geologiczny 2015, nr 12/1, s. 1326-1332  ISSN 0033-2151
 • Decyzja w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięć regulowanych prawem geologicznym i górniczym. (W): III Polski Kongres Górniczy. Poszerzone abstrakty. Wyd. Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 2015, s. 336-338. ISBN 978-83-937788-9-8.
 •  Niektóre problemy ochrony złóż kopalin w planowaniu i przestrzennym (W): Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarowania Surowcami Mineralnymi Energią PAN. Z. 91. Kraków 2015, s. 135-148. ISSN 2080-0819
 •  Decyzja w sprawie lokalizacji strategicznej sieci przesyłowej. (W): Współczesne wyzwania prawa energetycznego. Red. M. Domagała, M. Ganczar, A. Kuś. Lubin 2016, s. 23-35. ISBN 978-83-8061-325-6.
 • Komentarz do art. 1-2 Prawa geologicznego i górniczego. (W): Prawne Problemy Górnictwa i  Ochrony Środowiska. T. I. Katowice 2016, s. 31-38. ISSN 2451-3431\
 •  Na marginesie opracowania „Gaz łupkowy w Polsce. Aspekty prawo-środowiskowe”. Raport Client Earth grudzień 2014. Red. M. Stoczkiewicz. Warszawa 2014, ss. 99. (W): Prawne Problemy Górnictwa i  Ochrony Środowiska. T. I. Katowice 2016, s. 39-52. ISSN 2451-3431.
 •  Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 maja 2015 r., II OSK 394/15. (W): Prawne Problemy Górnictwa i  Ochrony Środowiska. T. I. Katowice 2016, s. 53-66. ISSN 2451-3431.
 •  Komentarz do art. 3-5 Prawa geologicznego i górniczego. (W): Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska. T. II. Katowice 2016, s. 27-39,    ISSN 2451-3431.
 •  Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 stycznia 2016 r., II GW 33/15. Casus lato 2016 (nr 81), s. 26-29. ISSN 1427-2385.
 •  Górnictwo z barierami. Decyzja w sprawie środowiskowych uwarunkowań (W): Surowce i Maszyny Budowlane 2016 nr 1, s. 62-64. ISSN 1734-7998.
 • Zakres i przedmiot prawa geologicznego i górniczego. (W): Zrównoważony rozwój jako czynnik determinujący prawne podstawy zarządzania geologicznymi zasobami środowiska. Red. G. Dobrowolski. Katowice 2016, ss. 37-54, ISBN 978-83-63179-34-2.
 •  Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony złóż kopalin. (W): Zrównoważony rozwój jako czynnik determinujący prawne podstawy zarządzania geologicznymi zasobami środowiska. Red. G. Dobrowolski. Katowice 2016, ss. 123-156. ISBN 978-83-63179-34-2.
 •  Ochrona złóż kopalin w procesie ich wydobywania (W): Zrównoważony rozwój jako czynnik determinujący prawne podstawy zarządzania geologicznymi zasobami środowiska. Red. G. Dobrowolski. Katowice 2016, ss. 257-274. ISBM 978-83-63179-34-2.
 •  Likwidacja działalności regulowanej prawem geologicznym i górniczym (W): Zrównoważony rozwój jako czynnik determinujący prawne podstawy zarządzania geologicznymi zasobami środowiska. Red. G. Dobrowolski. Katowice 2016, ss. 275-292. ISBM 978-83-63179-34-2.
 •  Legislacyjne bariery funkcjonowania geologii i górnictwa (W): XXVI Konferencja „Aktualia i perspektywy gospodarowania surowcami mineralnymi”. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami i Energią PAN. Numer 96. Kraków 2016, s. 177-188. ISSN 2080-0819.
 •  Likwidacja zakładu górniczego. (W): Sprawiedliwość ekologiczna w prawie i praktyce. Red. T. Bojar-Fijałkowski. Gdańsk 2016, s. 177-190. ISBN 978-83-7531-272-0
 •  Ochrona złóż kopalin w świetle zasady zrównoważonego rozwoju. (W): Právo na životné prostredie a nástroje jeho presadzovania. Trnava: Trnavská univezita, Právnicka fakulta 2016, s. 139-149, ISBN 978-80-8082-989-
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako instrument ochrony środowiska. Studia Iuridica Agraria, Temida 2, T. XIV, s. 221-244.
 • Niektóre problemy zamknięcia składowiska odpadów, Prz. Ustawod. Gosp. - 2017, nr 7, s. 2-8. 

 •  

  Czy koncesja na wydobywanie kopaliny ze złoża podlega dziedziczeniu, Casus - 2017, nr 85, s. 13-17. 
 • Komentarz do art. 6—9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, Nr 1, Katowice 2017, s. 11-31, ISSN 2451-3431.
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako źródło prawa, Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, Nr 1, Katowice 2017, s. 33-54 , ISSN 2451-3431.
 • Środowiskowe uwarunkowania opłaty miejscowej (W): Podatki i opłaty w samorządzie terytorialnym. Aspekty prawne i finansowe – wybrane zagadnienia. Red. P. Chojnacki, S. Fundowicz, P. Możydłowski, T. Śmietanka, Radom 2017, s. 83-97 (ISBN 978-83-66017-00-9)
 • Glosa do postanowienia NSA z dnia 11 listopada 2016 r., II GW 23/16. Casus nr 86 (jesień) 2017, ss. 42-45. (ISSN 1427-2385) 
 • Wykonanie obowiązku zamknięcia składowiska odpadów. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2017 nr 8, s. 2-5 (ISSN 0137-5490) 
 • Cofnięcie koncesji w prawie geologicznym i górniczym. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Nr 100. Kraków 2017, s. 146-155. (ISSN 2080-0819)
 • Wydobywanie kopalin na terenach uzdrowisk. Prawne Problemy Prawne Górnictwa i Ochrony Środowiska. T. 4. Katowice 2017, s. 29-45 (ISSN 2451-3431). 
 • Komentarz do art. 10-12 prawa geologicznego i górniczego. Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska. T. 4. Katowice 2017, s. 11-28 (ISSN 2451-3431).
 • Koncesje górnicze 2020, Prz. Ustawod. Gosp., 1/2018, s. 2-8.
 • Prawne uwarunkowania Polityki Surowcowej Państwa. Uwagi krytyczne (w:) D. Łobos- Kotowska, P. Gała, M. Stańko (red.), Współczesne problemy prawa rolnego i cywilnego. Księga jubileuszowa Profesor Teresy Kurowskiej, Warszawa 2018, s. 259-278.
 • A. Lipiński (w:) G. Dobrowolski (red.), Gospodarowanie geologicznymi zasobami środowiska w świetle zasady zrównoważonego rozwoju. Zagadnienia prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, s.