PRAWO GOSPODARKI ODPADAMI

KONWERSATORIUM

dr hab. prof. UŚ Grzegorz Dobrowolski

W ostatnich latach prawna regulacja gospodarowania odpadami została silnie rozbudowana. W chwili obecnej można wskazać przynajmniej 7 ustaw poświęconych wyłącznie tej problematyce. Z drugiej strony podejmowanie działalności w tym zakresie jest przedsięwzięciem niezwykle dochodowym, choć obarczonym koniecznością posiadania sporej wiedzy prawnej.

Celem realizacji przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi regulacjami wskazanej materii. Dotyczy to zarówno prawa tzw. „horyzontalnego”, czyli regulacji ogólnych, jak i bardzo szczegółowych obejmujących między innymi odpady komunalne, odpady niebezpieczne, pojazdy wycofane z eksploatacji, jak i inne.

Student, (bądź grupa Studentów) przygotowuje prezentację multimedialną dotyczącą ustalonego wcześniej zagadnienia. Jest ona następnie oceniana zarówno przez prowadzącego, jak i całą grupę ćwiczeniową. Ta ocena stanowi (przy uwzględnieniu obecności na zajęciach) podstawę zaliczenia.


PODSTAWY I ROZWÓJ OCHRONY ŚRODOWISKA

KONWERSATORIUM

dr hab. prof. UŚ Grzegorz Dobrowolski

Przedmiot ma charakter interdyscyplinarny, przy czym aspekty prawne są w nim poruszane w niewielkim zakresie. Jego celem jest przedstawienie Studentom genezy, historii i aktualnych problemów związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska. W ramach zajęć omówione zostanie nie tylko samo korzystanie z jego zasobów, ale również stosowanie najnowszych osiągnięć nauki w tym zakresie.

Zajęcia prowadzone (współprowadzono) są w formie konwersatoryjnej. Studenci (jednoosobowo lub w grupie) przygotowują prezentację multimedialną dotyczącą wybranego (i uzgodnionego z prowadzącym) zagadnienia a następnie przedstawiają ją na konwersatorium. Prezentacja podlega ocenie zarówno przez prowadzącego jak i przez pozostałych uczestników zajęć.


EUROPEJSKIE PRAWO ŚRODOWISKA

KONWERSATORIUM

dr hab. prof. UŚ Grzegorz Dobrowolski

Przedmiot ten jest niejako uzupełnieniem (choć w istocie podstawą) polskiego prawa środowiska. Szereg bowiem regulacji obowiązujących w Polsce ma swą genezę w acqius communautaire. Zrozumienie (i praktyczna wykładnia) jest niezwykle trudna bez podstaw prawa europejskiego w tym zakresie.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu konwersatoryjnego (jeśli takie rozwiązanie zostanie zaproponowane przez Studentów). W takim przypadku prowadzący i kilkoro Studentów przygotowują wykład w formie multimedialnej i go prowadzą (co oczywiście jest „gratyfikowane” odpowiednią oceną). Sam egzamin wówczas może polegać na wyborze zagadnień do niego (czynią to Studenci wspólnie z prowadzącym) i następnie napisania na ostatnich zajęciach wypracowania.


OCHRONA ŚRODOWISKA W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KONWERSATORIUM

dr hab. prof. UŚ Grzegorz Dobrowolski

Podejmujący i prowadzący działalność gospodarczą, praktycznie bez względu na jej przedmiot, przedsiębiorca jest zobowiązany do przestrzegania różnego rodzaju wymagań z zakresu szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska. Dotyczy to zarówno gospodarki odpadami, ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem czy gospodarki wodno-ściekowej. Brak realizacji powyższych obowiązków może skutkować nie tylko dotkliwymi sankcjami ekonomicznymi, ale nawet wstrzymaniem działalności.

Celem realizacji przedmiotu jest zapoznanie studentów (uzupełnienie wiedzy) z najważniejszymi regulacjami w tym zakresie. Dotyczy to zarówno prawa inwestycyjnego, emisyjnego jak i innych jego dziedzin. Dzięki temu będą mogli w przyszłości wykonywać obsługę prawną w tym zakresie.

Student, (bądź grupa Studentów) przygotowuje prezentację multimedialną dotyczącą ustalonego wcześniej zagadnienia. Jest ona następnie oceniana zarówno przez prowadzącego, jak i całą grupę ćwiczeniową. Ta ocena stanowi (przy uwzględnieniu obecności na zajęciach) podstawę zaliczenia.


PISMA I ORZECZENIA W POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI

KONWERSATORIUM

dr Gabriel Radecki

Zajęcia będą ogniskować się wokół kwestii praktycznych związanych z postępowaniem sądowoadministracyjnym. Prowadzący, który od kilkunastu lat jest pracownikiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (a wcześniej Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Katowicach), dzieli się swoim doświadczeniem w stosowaniu przepisów postępowania sądowoadministracyjnego w konkretnych sytuacjach procesowych, jakie zazwyczaj występują na jego poszczególnych etapach, oraz w posługiwaniu się językiem prawniczym. Zajęcia mają na celu nie tylko zaznajomienie Studentów z podstawowymi instytucjami procesowymi poprzez stałą pracę z przepisami, ale także wyrobienie umiejętności zazwyczaj pozyskiwanych dopiero podczas aplikacji czy praktyki zawodowej, związanych z redagowaniem pism oraz orzeczeń, poprawnych formalnie i spełniających standardy wymagane od profesjonalnych uczestników obrotu prawnego, np. pod kątem skuteczności procesowej, trafności argumentacji czy precyzji terminologicznej.

W kolejnej edycji zajęć większy nacisk będzie położony na aktywizacje ich Uczestników. Już na początku zostaną Oni podzieleni na stałe grupy, w ramach których będą wykonywali zadania polegające na rozwiązywaniu kazusów, znajdowaniu w przepisach odpowiedzi na zadane pytania oraz przede wszystkim wspólnym redagowaniu projektów pism lub orzeczeń. Wprowadzony zostanie przy tym element kontradyktoryjności, właściwy każdemu postępowaniu sądowemu, poprzez organizowanie dyskusji pomiędzy poszczególnymi grupami lub zadań przypominających relacje procesowe, sprowadzających się np. do przygotowania rozstrzygnięcia w przedmiocie wniosku przygotowanego przez inną grupę, która z kolei będzie mogła takie rozstrzygnięcie kwestionować, opracowując projekt środka zaskarżenia.


WYBRANE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA

KONWERSATORIUM

dr Gabriel Radecki

Zajęcia stanowią uzupełnienie przedmiotu kursowego dotyczącego prawa ochrony środowiska i są przeznaczone zarówno dla tych, którzy chcą rozwinąć swoje zainteresowania tą materią, jak i dla osób przygotowujących się do zaliczenia tego przedmiotu. W ich trakcie będą analizowane zagadnienia należące do różnych zakresów regulowanych przez prawo ochrony środowiska, które budzą wątpliwości w doktrynie oraz w orzecznictwie, a przy tym mogą być uznane za ważne i aktualne. Punktem wyjścia rozważań jest materiał normatywny opracowany przez prowadzącego, który wstępnie omawia kluczowe rozwiązania prawne odnoszące się do tematyki zajęć. Taka metoda dydaktyczna ma na celu uzyskanie przez Uczestników zajęć umiejętności warsztatowych, nabywanych zazwyczaj w praktyce stosowania prawa, związanych z wykładnią przepisów i z właściwym doborem argumentów w prawnym sporze. W nowej edycji zajęć szczególny nacisk położony będzie na pracę w grupach, które zostaną wyznaczone na stałe już na początku. W ich ramach Studenci będą najpierw wypracowywali wspólne stanowisko, a następnie bronili go w toku dyskusji z innymi grupami.


PRAWO OCHRONY KLIMATU

dr Ewa Radecka

Globalne ocieplenie to temat wywołujący spore emocje i żywe dyskusje. Ciągle pojawiające się komunikaty, raporty i opracowania, z których płyną wnioski o nieodwracalnych zmianach klimatycznych i ich skutkach na wiele dziedzin ludzkiego życia, nie nastrajają optymistycznie. O ważności podejmowanego zagadnienia nie trzeba nikogo przekonywać. Wszak skutki działań człowieka implikujące dalekie zmiany klimatyczne dotkną każdego z mieszkańców globu.

Celem prowadzonych zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami dotyczącymi prawnych aspektów ochrony klimatu. Problematyka ta obejmuje zarówno instrumenty zastosowane na gruncie polskiego prawodawstwa, jak i te znane w prawie unijnym, międzynarodowym. Jako kolejny cel, obok zwiększenia wiedzy prawniczej, wskazuje się również podniesienie poziomu świadomości ekologicznej uczestników zajęć.

Zajęcia prowadzone (współprowadzone) są w formie konwersatoryjnej. Jest to wykład wspierany prezentacją multimedialną.


 SEMINARIA

Pod opieką naukową promotora studenci przygotowują prace dyplomowe z zakresu szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska. Przygotowanie pracy dyplomowej polega na pracy własnej studenta ze zgromadzonymi przez siebie źródłami, w tym literaturą i orzecznictwem, oraz na rozwiązaniu postawionego problemu badawczego. Jest ona sporządza zgodnie z wymogami dotyczącymi tego typu prac i po zatwierdzeniu przez promotora podlega obronie w ramach egzaminu dyplomowego.

Seminaria prowadzone przez pracowników Katedry:

1. dr hab. prof. UŚ Grzegorz Dobrowolski: Prawo ochrony środowiska

2. dr Ewa Radecka: Prawo ochrony środowiska.

© Katedra Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.