Adiunkt w Katedrze Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (od 2014 r.). W roku 2012 uzyskała na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II tytuł magistra prawa z wyróżnieniem, a także tytuł licencjata ekonomii. Od 2013 roku doktorantka na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W 2015 roku ukończyła aplikację radcowską. W 2016 r. zdała egzamin radcowski. W 2018 r. obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. Rezerwat jako prawna forma ochrony przyrody. Wykładowca OIRP w Kielcach (Prawo administracyjne materialne - Prawo ochrony środowiska).

W kręgu moich zainteresowań pozostaje prawo ochrony środowiska, w tym ochrony przyrody oraz prawo geologiczne i górnicze (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia dotyczącego prawnego modelu koncesjonowania działalności związanej z pozyskiwaniem kopalin ze złóż).

stanowisko:
adiunkt
pokój: 1.33
telefon: 32 3591205
wewnętrzny: 1205
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
dyżur  

 Wykaz publikacji za lata 2014 - 2019

 • Charakter prawny koncesji regulujących działalność geologiczną i górniczą [w:] Prawna regulacja geologii i górnictwa w Polsce, Czechach i na Słowacji. Wybrane zagadnienia /red. G. Dobrowolski, G. Radecki/, Katowice 2014, s. 338-354.
 • Umowa użytkowania górniczego w świetle ustawy prawo geologiczne i górnicze [w:] Obrót powszechny i gospodarczy - problemy cywilnoprawne /red. Iwona Ramus/, Toruń 2014, s. 250-269 /współautorstwo z R. Mochockim/
 • Profesor Wojciech Radecki Doktorem Honoris Causa Uniwersytetu Śląskiego, Przegląd Prawa Ochrony Środowiska 3/2014 /współautorstwo z D. Danecką/
 • Prawne aspekty poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów w Polsce – wybrane zagadnienia, Acta Universitatis Carolinae, 2/2015, s. 279-295.
 • Uchwała sejmiku województwa podejmowana na podstawie art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska, Przegląd Prawa Ochrony Środowiska, 2/2015
 • Projektowane zmiany instrumentów ochrony powietrza w Prawie ochrony środowiska, Ekologia, 3/2015, s. 26 i n. /współautorstwo z O. Możdżyniem/
 • Sprawozdanie z konferencji „Aktualne problemy prawa gospodarowania odpadami” Katowice, dnia 05.05.2015 roku,  Przegląd Prawa Ochrony Środowiska, 2/2015, s. 309-313 (współautorstwo z M. Suską).
 • ÚLOHA OBCE V OBLASTI UDRŽOVÁNÍ ČISTOTY A POŘÁDKU V POLSKU (w:) Role obcí v ochraně životního prostředí z pohledu práva, M. Damohorský, T. Snopková (red.), Univerzita Karlova v Praze, Praga 2015, s. 162- 168, ISBN 978-80-87975-31-2
 • Aktualne problemy prawa gospodarowania odpadami, E. Olejarczyk, A Kuc, M. Suska (red.), Wydawca Grupa Infomax, Katowice 2016, ISBN 978-83-89476-13-5
 • Wprowadzenie do prawnych aspektów odnawialnych źródeł energii, Przegląd Prawa Ochrony Środowiska 1/2016
 • Zasada zrównoważonego rozwoju w systemie prawa polskiego, Przegląd Prawa Ochrony Środowiska 2/2016
 • Budowa i eksploatacja instalacji odnawialnych źródeł energii w świetle obowiązującego prawa (w:) Prawo i polityka ochrony środowiska w doktrynie i praktyce, A. Barczak, A. Ogonowska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, ISBN 978-83-7972-070-5
 • Rezerwat jako prawna forma ochrony przyrody w Polsce, (w:) Právo na životné prostredie a nástroje jeho presadzovania, S. Košičiarová (red.), Trnavská univerzita, Právnická fakulta, Trnava 2016, s. 189-196, ISBN : 978-80-8082-989-6
 • Interes prawny w zaskarżeniu uchwały wykonawczej do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (w:) Prawo zarządzania środowiskiem - aspekty sprawiedliwości ekologicznej, Gdańsk 2017, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 205-218.
 • Opłata za wstęp na teren rezerwatu przyrody (w:) G. Dobrowolski (red.), Rozważania o..., Katowice 2018, s. 274-285; ISBN 978-83-66086-02-9
 • F. Nawrot, E. Radecka (red.), Prawne instrumenty ochrony powietrza. Wybrane zagadnienia, Katowice 2018, ISBN 978-83-66086-04-3.
 • E. Radecka: Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie C‑336/16 Komisja Europejska vs. Rzeczpospolita Polska – konsekwencje prawne (w:) F. Nawrot, E. Radecka (red.), Prawne instrumenty ochrony powietrza. Wybrane zagadnienia, Katowice 2018, ISBN 978-83-66086-04-3, s. 97-108.
 • E. Radecka, Kontrola przestrzegania zakazów na terenie parków narodowych i rezerwatów przyrody, Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, nr 1 i 2/20118, s. 63-80
 • E. Radecka, Ochrona rezerwatowa w lasach po ostatnich zmianach, Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, nr 1 i 2/20118, s. 81-96
 • E. Radecka, The energy policy of Poland until 2040 and protection of the environment against low emissions – selected issues, Polish Yearbook of Environmental Law 2018, s. 19-32
 • E. Radecka, Rezerwat jako prawna forma ochrony przyrody, TNOiK, Toruń 2019, ss. 404, ISBN 9788372858887
 • E. Radecka, F. Nawrot: The IMPLEMENTATION OF THE PARIS AGREEMENT IN POLAND. THEORY AND PRACTICE, Review of European and Comparative Law 36(1), 27-42. https://doi.org/10.31743/recl.4737
 • E. Radecka, Usuwanie drzew i krzewów na obszarach przyrodniczo cennych – wybrane zagadnienia (w:) A. Barczak, A. Ogonowska (red.), Prawo korzystania z zasobów środowiska w działalności samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019, ISBN 978-83-7972-302-7, s. 260-269;
 • E. Radecka, F. Nawrot (red.), Aktualne problemy gospodarowania odpadami. Wybrane zagadnienia, Wyd. TNOiK, Toruń 2020, 978-83-7285-926-6
 • E. Radecka,The National Air Pollution Control Programme in Poland – Selected Legal Issues, Review of European and Comparative Law 40 (1), 7-23,
© Katedra Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska
We use cookies
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.