Adiunkt w Katedrze Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (od 2009 r.). Autor i współautor kilkunastu opracowań z zakresu prawa cywilnego, prawa ochrony środowiska oraz postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego. Związany z sądownictwem administracyjnym, tj. z Naczelnym Sądem Administracyjnym – Ośrodkiem Zamiejscowym w Katowicach z siedzibą w Gliwicach, następnie zaś z w Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach, gdzie pracuje od 2003 r., początkowo jako asystent sędziego, a od 2006 r. jako referendarz sądowy. W 2004 r. zdał egzamin sędziowski.

Przebieg kariery naukowej:

2001 – magister prawa (Uniwersytet Śląski),

2006 - doktor nauk prawnych (Uniwersytet Śląski)

Moje zainteresowania naukowe ogniskują się wokół dwóch głównych pól badawczych: prawa ochrony środowiska oraz postępowania przed sądami administracyjnymi. W ostatnim czasie koncentruję się szczególnie na problematyce finansowych instrumentów ochrony środowiska.

stanowisko: adiunkt
pokój: 1.34
telefon: 32 3591586
wewnętrzny: 1586
email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
dyżur  

Wykaz publikacji za lata 2006-2020

OPRACOWANIA MONOGRAFICZNE

 • Pisma stron w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, orzecznictwo, wzory, Warszawa 2008 / współautorstwo z R. Mikoszem i z Ł. Strzępkiem, red. R. Mikosz/
 • Fundacje zakładane przez osoby prawne Kościoła katolickiego w Polsce, Katowice 2009
 • Leksykon opłat i kar pieniężnych związanych z korzystaniem ze środowiska, Wrocław 2010 /współautorstwo z Ryszardem Mikoszem/
 • Waste law in Poland [w:] Implementation and Enforcement of EU Environmental Law in the Visegrad Countries /red. V. Tomoszkova/, Olomuc 2014, s. 147-162
 • Zrównoważony rozwój jako czynnik determinujący prawne podstawy zarządzania geologicznymi zasobami środowiska, Katowice 2016/ współautorstwo z A. Lipińskim, R. Mikoszem, G. Dobrowolskim; red. G. Dobrowolski/

STUDIA I ARTYKUŁY

 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 marca 2004 r., IV CK 108/03, Przegląd Sądowy 2006, 1, s. 134-140
 • Wniosek o przyznanie prawa pomocy złożony przed wpłynięciem skargi do sądu administracyjnego, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2009 nr 4, s. 54-72
 • Postępowanie sądowoadministracyjne w świetle uregulowań ustawy z 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Przegląd Prawa Publicznego 2010 nr 4, s. 49-70
 • Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Przegląd Prawa Publicznego 2012 nr 12, s. 19-37
 • Wynagrodzenie pełnomocnika ustanowionego w ramach prawa pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Zaszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2013 nr 2, s. 52-71
 • Postępowania administracyjne w przedmiocie opłat i kar związanych z korzystaniem ze środowiska (zagadnienia wybrane) [w:] Aktualne problemy postępowań w administracji publicznej /red. G. Krawiec/, Sosnowiec 2013, s. 65-81
 • Odpowiednie stosowanie przepisów o dzierżawie do użytkowania górniczego [w:] Prawna regulacja geologii i górnictwa w Polsce, Czechach i na Słowacji. Wybrane zagadnienia /red. G. Dobrowolski, G. Radecki/, Katowice 2014, s. 199-220
 • Opłata podwyższona za naruszenie warunków wydobywania piasków i żwirów na własne potrzeby [w:] Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska: korzystanie z zasobów środowiska, Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora, Toruń 2014
 • Opłata zastępcza jako instrument wsparcia energetyki odnawialnej i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, Acta Universitatis Carolinae, 2/2015, s. 253-266.
 • Właściwość rzeczowa w sprawach zezwoleń dotyczących zbierania oraz przetwarzania odpadów [w:] Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, rok XII, nr 3 (66)/2016, Warszawa 2016, s. 51-64.
 • Specjalny podatek węglowodorowy w systemie danin publicznych związanych z wydobywanie węglowodorów, (w:) Prawo i polityka ochrony środowiska w doktrynie i praktyce, A. Barczak, A. Ogonowska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 487 -498. 
 • Opłata eksploatacyjna z punktu widzenia sprawiedliwości ekologicznej / Gabriel Radecki // W: Sprawiedliwość ekologiczna w prawie i praktyce. - Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2016. - s. 299-307. - ISBN 978-83-7531-272-0
 • Zrównoważony rozwój jako czynnik determinujący prawne podstawy zarządzania geologicznymi zasobami środowiska / red. nauk. Grzegorz Dobrowolski ; [aut.]: Ryszard Mikosz, Aleksander Lipiński, Grzegorz Dobrowolski, Gabriel Radecki. - Katowice : Agencja Reklamowa TOP, 2016. - 415 s. - ISBN 978-83-63179-34-2
 • Opłata za wstęp na tereny znajdujące się w granicach obszarowych form ochrony przyrody, (w:) Právo na životné prostredie a nástroje jeho presadzovania, S. Košičiarová (red.), Trnavská univerzita, Právnická fakulta, Trnava 2016, s. 203-212, ISBN : 978-80-8082-989-6
 • Czeskie prawo gruntowe z polskiej perspektywy (w:)  Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, Nr 2/2016, s. 61-97, ISSN 2451-3431 /we współautorstwie z W. Radeckim/
 • Przeciwdziałanie bezczynności sejmiku województwa w zakresie uznania instalacji za regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych lub za instalację do zastępczej obsługi regionu, Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, Nr 1/2017, s. 91- 109, ISSN 2451-3431.
 • New regulations concerning trees and shrubs removal in Poland (w:) Ilona Jančářová, Jana Dudová (et.al), Conflicts of interests between nature and protection and development and other activities in the landscape, Masaryk University, Brno 2017, s. 275-294.
 • Kopalnia jako miejsce wykonywania pracy górniczej uprawniającej do emerytury górniczej, Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, Nr 2/2017, s. 59-77
 • Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego na koszt przedsiębiorcy (w:) G. Dobrowolski (red.), Rozważania o..., Katowice 2018, s. 286-302; ISBN 978-83-66086-02-9
 • G. Radecki (w:) G. Dobrowolski (red.), Gospodarowanie geologicznymi zasobami środowiska w świetle zasady zrównoważonego rozwoju. Zagadnienia prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, s.
 • Wydobywanie kopalin z wód powierzchniowych, Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, nr 1 i 2/20118, s. 97-112
 • G. Radecki, Opłata za podziemne składowanie odpadów, (w:) E. Radecka, F. Nawrot (red.), Aktualne problemy gospodarowania odpadami. Wybrane zagadnienia, Wyd. TNOiK, Toruń 2020, 978-83-7285-926-6, s. 157-172
© Katedra Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska
We use cookies
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.