Kierownik Katedry Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska. Autor i współautor wielu opracowań z zakresu prawa ochrony środowiska, europejskiego prawa ochrony środowiska oraz prawa geologicznego i górniczego. Przez lata współpracowałem z przedsiębiorcami jako doradca z zakresu szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska. Obecnie jestem sędzią WSA w Gliwicach.

Przebieg kariery naukowej:

1994 – magister historii (Uniwersytet Śląski),

1995 – magister prawa (Uniwersytet Śląski),

1999 - doktor nauk prawnych (Uniwersytet Śląski),

2012 - doktor habilitowany nauk prawnych (Uniwersytet Śląski)

Moje zainteresowania naukowe skupiają się na szeroko rozumianym prawie ochrony środowiska. W szczególności dotyczą one prawa geologicznego i górniczego, systemu ocen oddziaływania na środowiska i problematyki dostosowania prawa polskiego w tym zakresie do wymagań acquis communautaire.                                        

stanowisko: adiunkt
pokój: 1.33
telefon: 32 3591205
wewnętrzny: 1205
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
dyżur  

Wykaz publikacji za lata 2005-2017

OPRACOWANIA MONOGRAFICZNE

 • Lex Polonica – Prawo ochrony środowiska. Komentarz do wybranych przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Wydawnictwo elektroniczne – ok. 1 aa.
 • Europejskie prawo ochrony środowiska. Podręcznik akademicki. ECAUSA 2006, s. 170
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Dom Organizatora 2011, s. 332
 • Organy właściwe do wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach [w] Ocena modelu prawnego organizacji ochrony środowiska w Polsce i na Słowacji (red.) E. Ura, J. Stelmasiak, S. Pieprzny. Rzeszów 2012, s. 281-292
 • Udział społeczeństwa w niektórych postępowaniach dotyczących środowiska [w] Prawne instytucje społeczeństwa obywatelskiego (wybrane zagadnienia) pod redakcją Grzegorza Dobrowolskiego. Częstochowa 2012, s. 151-171
 • Międzynarodowe formy ochrony przyrody w Polsce [w] Milan Damohorský, Vojtěch Stejskal et al.„Ochrana světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v středoevropském právním kontextu“. Praha 2012
 • Podejmowanie i prowadzenie działalności geologicznej i górniczej na obszarach Natura 2000 (wybrane zagadnienia) [w] Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce pod red. A. Kaźmierskiej- Patrzycznej i Moniki A. Król. Szczecin 2013, s. 565-580
 • Zadania samorządu terytorialnego w dziedzinie ochrony środowiska (wybrane zagadnienia) [w] Prawne problemy samorządu terytorialnego pod red. B. M. Ćwiertniaka. T. I Sosnowiec 2013, s. 239-253
 • Inspekcja Ochrony Środowiska [w] Kontrola przedsiębiorcy pod red. R Blicharza . Warszawa 2013, s. 435-442
 • Authories competent to issue decission on the environmental conditions [w] Assessment of legal model of environmental protection in Poland and Slovakia (ed.) E. Ura, J. Stelmasiak, S. Pieprzny. Košice 2013 s. 257-266
 • Environmental Impact Assessment and Strategic Environmental Assessment in Poland [w] Veronika Tomoszková et al., Implementation and Enforcement of EU Environmental Law in Visegrad Countries Olomouc 2014, s. 221-236
 • Zrównoważony rozwój jako czynnik determinujący prawne podstawy zarządzania geologicznymi zasobami środowiska, Katowice 2016/ współautorstwo z A. Lipińskim, R. Mikoszem, G. Radeckim; red. G. Dobrowolski/

 

STUDIA I ARTYKUŁY

 • Wprowadzenie do źródeł prawa ochrony środowiska Wspólnot Europejskich [w] Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu pod red. M. Kudeja. Bytom 2005, s. 7-13
 • Skała płonna jako szczególny rodzaj odpadu [w] Prawo i polityka w ochronie środowiska. Studia z okazji 40-lecia pracy naukowej Jerzego Sommera. Wrocław 2006, s. 49-54
 • Najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w sprawach z zakresu ocen oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć.[w] Wybrane problemy prawa ochrony środowiska. Rola sądów. Prawo wodne. Red. Halina Lisicka, Wrocław 2007, s. 66-74
 • Kilka uwag na temat odmowy udzielenia informacji o środowisku [w] Prawo ochrony środowiska i prawo karne. Książka jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej. Wrocław 2008 s. 71-80
 • Strona postępowania koncesyjnego w projekcie ustawy prawo geologiczne i górnicze [w] Aktualne problemy prawa ochrony środowiska 2008 pod red. G. Dobrowolskiego. Ecausa 2008 s. 36-44
 • Prawne zasady ocen oddziaływania na środowisko [w] Aktualne problemy prawa ochrony środowiska 2008 pod red. G. Dobrowolskiego. Ecausa 2008 s. 26-35
 • Polski model ocen oddziaływania na środowisko [w] Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu pod red. A. Szewca. Bytom 2008, s. 89-94
 • Oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć polegających na wydobywaniu kopalin ze złóż [w] Problemy Ekologii nr 3 z 2009 r. s. 136-139
 • Polski system ocen oddziaływania na środowisko [w] Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu z. 1/2009 pod red. Andrzeja Szewca, s. 103-119
 • Strona postępowania koncesyjnego w projekcie ustawy prawo geologiczne i górnicze (komunikat) [w] Prace Komisji Naukowych, zeszyt nr 33. Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach. Katowice 2009, s. 34-36
 • Prawne zasady ocen oddziaływania na środowisko (komunikat) [w] Prace Komisji Naukowych, zeszyt nr 33. Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach. Katowice 2009, s. 32-34
 • O pojęciu strony w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Człowiek a środowisko. Aspekty prawno-społeczne. Red. E. Ura, J. Stelmasiak, S. Pieprzny. Rzeszów 2010, s. 26-36
 • Czy fundacja jest organizacją ekologiczną ? [w] Ochrona środowiska. Prawo i Polityka z 2010 r. nr 3, s. 10-16
 • Propozycja reformy instytucjonalnej ochrony środowiska [w] Administracja publiczna – człowiek a ochrona środowiska. Zagadnienia społeczno-prawne Red. R. Stec, D. Strus, J. Bucińska, M. Niedziółka, M. Górski. Warszawa 2011, s. 94-104
 • Rola ocen oddziaływania na środowisko w procesie podejmowania przedsięwzięć inwestycyjnych, [w] Gospodarowanie przestrzenią „nad” i „pod” gruntem. XX Krajowa konferencja rzeczoznawców majątkowych. Katowice 2011, s. 167-178
 • Współdziałanie z organem wykonawczym gminy w postępowaniu koncesyjnym (na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze) [w] Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 10 z 2011r.
 • Zgłoszenie instalacji (w rozumieniu art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska) [w] Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka z 2011 r. nr 2, s. 3-12
 • Obszar Natura 2000 jako prawna forma ochrony przyrody [w] Przegląd Prawa Publicznego Nr 5 z 2013 r., s. 26-40
 • Rozwój ustawodawstwa dotyczącego odpadów innych niż komunalne w Polsce [w] Przegląd Prawa Ochrony Środowiska nr 3 z 2013 r.
 • Szczególne „substytuty” planowania przestrzennego [w] Studia Iuridica Agraria t. 10. Białystok 2012, 185-197
 • Postępowanie w sprawach górniczych w Przegląd Prawa Publicznego nr 9 z 2014 r. s. 47-65
 • Kilka uwag na temat prawnych zasad gospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi [w] Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 7 z 2014 r.
 • Rola zasady zrównoważonego rozwoju w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego, Acta Universitatis Carolinae, 2/2015, s. 227-234.
 • Prawne zasady budowy i eksploatacji instalacji odnawialnych źródeł energii
 • Prosumenckie społeczeństwo a energetyka prosumencka – PROBLEMY WDRAŻANIA INNOWACYJNYCH ŚCIEŻEK ROZWOJU OZE (red. A. Bartoszek, M. Fice, E. Kurowska, E. Sierka) Katowice 2015, s. 193-206.
 • O problemach z wykładnią definicji mających charakter techniczny : na przykładzie definicji obiektu budowlanego (w:) Sprawiedliwość ekologiczna w prawie i praktyce, T. Bojar - Fijałkowski (red.),  Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, s. 73-81,  ISBN 978-83-7531-272-0
 • Kilka uwag na temat nauki prawa ochrony środowiska (w:) Prawo i polityka ochrony środowiska w doktrynie i praktyce, A. Barczak, A. Ogonowska (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 87-94, ISBN 978-83-7972-070-5
 • Korzystanie z wnętrza ziemi a zasada zrównoważonego rozwoju (w:) Právo na životné prostredie a nástroje jeho presadzovania, S. Košičiarová (red.), Trnavská univerzita, Právnická fakulta, Trnava 2016, s. 56-63, ISBN: 978-80-8082-989-6
 • Charakter prawny programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt (w:) B. Dolnicki (red.), Źródła prawa w samorządzie terytorialnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 190-197 
 • Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko aktów planowania przestrzennego, Studia Iuridica Agraria, XV, 2017, s. 33-42, ISSN 1642-0438
 • Modele ocen oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko (w:) G. Dobrowolski (red.), Rozważania o..., Katowice 2018, s. 131-141; ISBN 978-83-66086-02-9
 • Prawna regulacja ochrony przed zanieczyszczeniami azotanowymi pochodzenia rolniczego w Polsce (w:) D. Łobos- Kotowska, P. Gała, M. Stańko (red.), Współczesne problemy prawa rolnego i cywilnego. Księga jubileuszowa Profesor Teresy Kurowskiej, Warszawa 2018, s. 97-106.
 • G. Dobrowolski (w:) G. Dobrowolski (red.), Gospodarowanie geologicznymi zasobami środowiska w świetle zasady zrównoważonego rozwoju. Zagadnienia prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, s.
 • G. Dobrowolski, Kilka uwag na temat „milczącej zgody” organów administracji w sprawach dotyczących środowiska (w:) A. Barczak, P. Korzeniowski, Administracja a środowisko, Szczecin 2018, s. 411-420.
 • G. Dobrowolski, The role of the principle of sustainable development in the legal regulation of geology and mining, PPGiOS nr 1/2019, s. 45-56.
© Katedra Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska
We use cookies
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.