Profesor zwyczajny w Katedrze Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor i współautor ponad stu pięćdziesięciu publikacji z zakresu prawa rzeczowego, prawa ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem prawa geologicznego i górniczego, a także sądownictwa administracyjnego. W latach 1990-1993 doradca Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego i członek Komisji do Spraw Reformy Prawa Geologicznego i Górniczego. Od 1993 do 2013 sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, obecnie w stanie spoczynku. Od 1 kwietnia 2001 r. do 31 grudnia 2003 r. Prezes Ośrodka Zamiejscowego Naczelnego Sądu Administracyjnego w Katowicach z siedzibą w Gliwicach, a po reformie sądownictwa administracyjnego, od 1 stycznia 2004 do 30 kwietnia 2013 r. Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Członek Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych (Association of European Administrative Judges).

Przebieg kariery naukowej:

1973 – magister prawa (Uniwersytet Śląski),

1980 - doktor nauk prawnych prawa (Uniwersytet Śląski),

1992 – doktor habilitowany nauk prawnych (Uniwersytet Śląski),

1995 – profesor nadzwyczajny (Uniwersytet Śląski),

2008 – tytuł naukowy profesora,

2011 – profesor zwyczajny (Uniwersytet Śląski).

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół szeroko pojmowanej problematyki prawa ochrony środowiska, zwłaszcza zaś dotyczą styku tego prawa jako części prawa publicznego) z prawem prywatnym (treścią i wykonywaniem praw podmiotowych). Przedmiotem moich zainteresowań jest także problematyka sądownictwa administracyjnego, co jest wynikiem pełnienia przez 20 lat służby sędziowskiej w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

stanowisko: profesor zwyczajny
pokój: 1.34
telefon: 32 3591586
wewnętrzny: 1586
email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
dyżur  

Wykaz publikacji za lata 2005-2020

 OPRACOWANIA MONOGRAFICZNE

 •  Prawa do przedmiotów materialnych nie będących rzeczami [w:] System prawa prywatnego t. 4. Prawo rzeczowe pod red. Edwarda Gniewka, Warszawa 2005, s. 661-706
 •  Odpowiedzialność za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego, Wolters Kluwer 2006, s. 264,
 • Granice przestrzenne nieruchomości gruntowych [w:] System prawa prywatnego, Prawo rzeczowe t. 3, 2 wydanie pod red. Tomasza Dybowskiego, 2 wydanie, Warszawa 2007, ss. 286-300,
 • Prawa do przedmiotów materialnych nie będących rzeczami [w:] System prawa prywatnego Prawo rzeczowe t. 4, 2 wydanie pod red. Edwarda Gniewka, Warszawa 2007, s. 899-944,
 • Pisma stron w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2008 (wspólnie z G. Radeckim i Ł. Strzępkiem), ss. 246-270 oraz 296-399, redaktor naukowy całości,
 • Leksykon opłat i kar pieniężnych związanych z korzystaniem ze środowiska, Wrocław 2010,ss. 534 (wspólnie z G. Radeckim),
 • Granice przestrzenne nieruchomości gruntowych [w:] System Prawa Prywatnego, t. 3, Warszawa 2013, ss. 362-377,
 • Prawa do przedmiotów materialnych nie będących rzeczami [w:] System Prawa Prywatnego, t. 3, Warszawa 2013, ss. 443-502,
 • Access to justice in environmental matters in Poland [w:] V. Tomoszková et al., Implementation and Enforcement of EU Environmental Law in Visegrad Countries, Olomouc 2014, ss. 286-296.
 • Zrównoważony rozwój jako czynnik determinujący prawne podstawy zarządzania geologicznymi zasobami środowiska, Katowice 2016/ współautorstwo z A. Lipińskim, G. Dobrowolskim, G. Radeckim; red. G. Dobrowolski/

 

 STUDIA I ARTYKUŁY

 • Kilka uwag w kwestii trybu dochodzenia roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych działalnością regulowaną prawem geologicznym i górniczym [w:] Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, Zakamycze 2005, s. 1193 –1203.
 • Orzekanie samorządowych kolegiów odwoławczych w sprawach cywilnych [w:] Pozycja samorządowych kolegiów odwoławczych w postępowaniu administracyjnym, Zakamycze 2005, s. 67-85
 • Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach z zakresu górnictwa [w:] Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich, Warszawa 2005, s. 330-344
 • Obowiązek zapobieżenia przez Skarb Państwa szkodzie grożącej wskutek działalności regulowanej prawem geologicznym i górniczym (zagadnienia wybrane), Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, 2005, nr 1. s. 9-12.
 • Kilka uwag na temat legitymacji skargowej jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, 2005, nr 2-3, s. 24-37 (wspólnie z L.Kiermaszkiem),
 • Orzecznictwo sądowe w sprawach z zakresu geologii i górnictwa (zagadnienia wybrane), Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Tom 22 – Zeszyt specjalny 2, Kraków 2006, s. 19-36,
 • Die Grenzen des Rechts auf Verwaltungsrechtliches Gehör [w:] Recht auf gerichtlichen Rechtsschutz und praktische Aspekte seiner Durchsetzung, Wilno 2006, s. 286-300 (wspólnie z M. Zirk-Sadowskim),
 • Prawne problemy wyceny złóż kopalin [w:] Prawo i polityka w ochronie środowiska. Studia z okazji 40-lecia pracy naukowej Jerzego Sommera, Wrocław 2006, s. 97-105,
 • Granice prawa do sądu administracyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2007, nr 3, ss. 35-44 (wspólnie z M. Zirk-Sadowskim),
 • Strona w postępowaniu dotyczącym koncesji na wydobywanie kopalin [w:] Ratio est anima legis. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Janusza Trzcińskiego, Warszawa 2007, ss. 275-290,
 • Obowiązek zapobiegania szkodom w środowisku (kilka uwag systemowych na tle obowiązującej regulacji prawnej) [w:] Rozprawy z prawa prywatnego, prawa o notariacie i prawa europejskiego, Kluczbork 2007, ss. 217-230,
 • Uwzględnienie przez organ administracji publicznej skargi wniesionej do sądu administracyjnego, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2007, nr 5-6, ss. 7-22
 • Z problematyki rozporządzania prawem do informacji geologicznej [w:] Europeizacja prawa prywatnego, red. M. Pazdan, W. Popiołek, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar, Tom I, Wolters Kluwer 2008, ss. 649-663 (wspólnie z A. Lipińskim)
 • Koncesja na wydobywanie kopalin jako prawny instrument ochrony środowiska, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, tom 24, Zeszyt 2/4, Kraków 2008, ss. 9-25
 • The scope of Polish Geological and Mining Law, Legal aspects of mining activity, Proceedings of the 21st Word Mining Congress, Katowice 2008, ss. 30-32
 • Uprawnienia górnicze de lege ferenda (uwagi na tle projektu nowego Prawa geologicznego i górniczego), Prawo ochrony środowiska i prawo karne, Wrocław 2008, ss. 173-184
 • Odpowiedzialność za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego (uwagi na tle projektu nowego prawa geologicznego i górniczego) [w:] Aktualne problemy ochrony środowiska 2008, Wyd. Ecausa, ss. 143-158
 • L’etendue du controle du juge dans les Etats membres: la Pologne, Revue juridiquque de l’Environnement, Numero spezial decembre 2009, ss. 97-98
 • Granice koncesjonowania działalności regulowanej prawem geologicznym i górniczym, Przegląd Prawa Ochrony Środowiska, Toruń 2009, ss. 39-57
 • Odpowiedzialność za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego (kilka uwag na tle projektu nowego prawa geologicznego i górniczego [w:] Prace Komisji Naukowych, Polska Akademia Nauk, Oddział w Katowicach, Katowice 2009, ss. 38-40
 • Ewolucja prawnej regulacji dotyczącej korzystania z zasobów naturalnych wnętrza ziemi w kontekście przemian ustrojowych w Polsce, Górnictwo i Geoinżynieria 2010, nr 3, ss. 17-31
 • Użytkowanie górnicze – kilka uwag de lege ferenda [w:] Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci profesora Edwarda Gniewka, Warszawa 2010, ss. 385-394
 • Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach dotyczących wydobywania kopalin, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2010, nr 5-6, ss. 340-355
 • Ochrona terenów górniczych i „pogórniczych” za pomocą instrumentów uregulowanych w ustawie Prawo geologiczne i górnicze (zagadnienia wybrane), Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa, Górnictwo i Środowisko 2011, nr 2/1, ss.341-351
 • Kompetencje starosty wynikające z prawa geologicznego i górniczego, Działalność Państwowej Służby Geologicznej i Państwowej Służby Hydrogeologicznej na Górnym Śląsku, Państwowy Instytut Geologiczny, Sosnowiec 2011, ss. 61-71
 • Tytuły prawne pozwalające na korzystanie z przestrzeni „pod” powierzchnią gruntu, Gospodarowanie przestrzenią „nad” i „pod” gruntem, Katowice 2011, ss. 45-56
 • Prawa do informacji geologicznej (kilka uwag na tle nowego Prawa geologicznego i górniczego) [w:] Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego, Warszawa 2012, ss. 673-687
 •  Plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego, Studia Iuridica Agraria, T. X, Białystok 2012, Temida 2, ss. 157-169
 • O potrzebie zmiany przepisów dotyczących postępowania sądowoadministracyjnego, Aktualne problemy postępowań w administracji publicznej, Sosnowiec 2013, ss. 11-21
 • Geologia i górnictwo a planowanie przestrzenne [w:] Prawna regulacja geologii i górnictwa w Polsce, Czechach i na Słowacji, Katowice 2014, ss. 326-337
 • Bezpieczeństwo energetyczne a przepisy prawa geologicznego i górniczego (zarys problematyki), Acta Universitatis Carolinae, 2/2015, s. 267-278.
 • Granice wolności wypowiedzi sędziego [w:] Granice wolności wypowiedzi przedstawicieli zawodów prawniczych, red. naukowy A. Biłgorajski, Warszawa 2015, LEX a Wolters Kluwer business, ss. 56-82, ISBN 978-83-264-8106-2.
 • Otulina parku narodowego (wybrane zagadnienia prawne), [w:] Ocena stanu prawnego funkcjonowania polskich parków narodowych, Warszawa 2015, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, ss.159-170, ISBN 978-83-208-2199-4.
 • National parks buffer zone (selected legal issues) [in:] Chosen Problems of Nature Conservation In Polish and International Law, Warszawa 2015, Polish Economics Publishers, ss. 106-117, ISBN 9787-83-208-2197-0.
 • Odpowiedzialność za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego w gruntach rolnych i leśnych [w:] III Polski Kongres Górniczy 2015, Rozszerzone abstrakty, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2015, ss. 355-357.
 • Utrzymanie czystości i porządku w gminach w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (kilka uwag w związku z wyrokiem z dnia 28 listopada 2013 r.) [w:] Wybrane problemy prawa ochrony środowiska w orzecznictwie, red. J. Rotko, Wrocław 2015, s. 11-24, ISBN 978-83-64512-65-0.
 • Ochrona złóż kopalin w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w kontekście zasady zrównoważonego rozwoju [w:] Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, Warszawa 2015, Nr 465 (2015), s. 13-20
 • Skarb Państwa jako podmiot odpowiedzialny za szkody wyrządzone działalnością uregulowaną w ustawie Prawo geologiczne i górnicze (W:) Sprawiedliwość ekologiczna w prawie i praktyce, T. Bojar - Fijałkowski, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, s. 213-220. - ISBN 978-83-7531-272-0
 • Ochrona przyrody na obszarach wiejskich. Zagadnienia wybrane, Studia Iuridica Agraria, Temida 2, T. XIV, 2016, s. 245-258.
 • Korzystanie z cudzej nieruchomości przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność uregulowaną w ustawie Prawo geologiczne i górnicze (w:) Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle. - Warszawa 2017, Wydawnictwo C. H. Beck, s. 287-298.
 • Kilka uwag o wzajemnych relacjach między własnością górniczą a własnością gruntową (w:) Rozprawy z prawa prywatnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi. - Warszawa 2017, Wolters Kluwer, s. 1193-1206. 
 • Własność górnicza - ewolucja stanu prawnego (w:) G. Dobrowolski (red.), Rozważania o..., Katowice 2018, s. 237-250; ISBN 978-83-66086-02-9
 • Wydobywanie kopalin przez właściciela nieruchomości rolnej (w:) D. Łobos- Kotowska, P. Gała, M. Stańko (red.), Współczesne problemy prawa rolnego i cywilnego. Księga jubileuszowa Profesor Teresy Kurowskiej, Warszawa 2018, s. 405-418.
 • R. Mikosz (w:) G. Dobrowolski (red.), Gospodarowanie geologicznymi zasobami środowiska w świetle zasady zrównoważonego rozwoju. Zagadnienia prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, s.
 • Odpowiedzialność za szkodę w środowisku spowodowaną działalnością regulowaną Prawem geologicznym i górniczym (zagadnienia wybrane) (w:) A. Barczak, P. Korzeniowski (red.), Administracja a środowisko, Szczecin 2018, s. 237-250.
 • Bezczynność sejmiku województwa w sprawie planu działań krótkoterminowych (w:) F. Nawrot, E. Radecka (red.), Prawne instrumenty ochrony powietrza. Wybrane zagadnienia, Katowice 2018, ISBN 978-83-66086-04-3, s. 52-64.
 • R. Mikosz, Korzystanie ze środowiska (kilka uwag na tle art. 4 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska), PPGiOS nr 1/2019, s. 85-103.
 •  R. Mikosz, Koncesja na podziemne składowanie odpadów (w:) E. Radecka, F. Nawrot (red.), Aktualne problemy gospodarowania odpadami. Wybrane zagadnienia, Wyd. TNOiK, Toruń 2020, 978-83-7285-926-6, s. 135-156
© Katedra Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska
We use cookies
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.